Poleć znajomemu przez e-mail
ABC sprawozdań finansowych
ABC sprawozdań finansowych
Cena: 49,90 

* Adres nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych.
Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Wysyłając zapytanie z tego formularza mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące naszej aktualnej oferty oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zamówienia, dostawy i czasu realizacji.

Na wiadomości odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00.

Koszty dostawy
Koszty przesyłki zależą od wybranego sposobu płatności oraz sumy zamówienia i są ponoszone przez Kupującego. Tabela zawiera ceny dostaw na terenie Polski.
Sposób dostawy Czas dostawy Całkowity koszt przesyłki
Do 200 zł  Od 200 do 300 zł Powyżej 300 zł
Paczkomaty 24/7 - płatność przelewem lub kartą 1-2 dni robocze 11 zł GRATIS GRATIS
Kurier DHL - płatność przelewem lub kartą 24 h - kolejny dzień roboczy 12 zł GRATIS GRATIS
Kurier DHL - płatność przy odbiorze 24 h - kolejny dzień roboczy 15 zł 15 zł GRATIS
Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przelewem lub kartą 1-2 dni robocze 13 zł 13 zł GRATIS
Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przy odbiorze 1-2 dni robocze 16 zł 16 zł GRATIS
Odbiór osobisty nie dotyczy 0 zł 0 zł 0 zł
ABC sprawozdań finansowych

ABC sprawozdań finansowych

49,90 

CeDeWu

9788381023931

Miękka

264

16,5 cm x 23,5 cm

24 h

Podziel się ze znajomymi:

FacebookTwitterPinterest

Opis

Spra­woz­da­nie fi­nan­so­we jest pro­duk­tem pro­wa­dzo­nej przez przed­się­bior­stwo rachun­ko­wo­ści. Sta­no­wi ono pod­sta­wo­we źró­dło in­for­ma­cji o sy­tu­acji ma­jąt­ko­wo­fi­nan­so­wej oraz ren­tow­no­ści podmio­tu gospo­dar­cze­go. Obec­nie sta­le ro­śnie zapo­trze­bo­wa­nie na rze­tel­ną in­for­ma­cję księ­go­wą. Za­tem, na­le­ży szcze­gól­ną uwagę po­świę­cić pra­wi­dło­wo­ści prowadzenia ksiąg ra­chun­ko­wych oraz sporzą­dza­nia spra­woz­dań fi­nan­so­wych.

Pod­sta­wo­wym ce­lem ni­niej­sze­go opra­co­wa­nia jest przed­sta­wie­nie za­sad bu­do­wy, spo­rzą­dza­nia oraz in­ter­pre­ta­cji ele­men­tów spra­woz­da­nia fi­nan­so­we­go, a mia­no­wi­cie: wpro­wa­dze­nia do spra­woz­da­nia fi­nan­so­we­go, bi­lan­su, ra­chun­ku zy­sków i strat, do­dat­ko­wych in­for­ma­cji i objaśnień, ra­chun­ku prze­pły­wów pieniężnych, a tak­że ze­sta­wie­nia ze zmian ka­pi­ta­łu (fun­du­szu) wła­sne­go.

Dzię­ki tej książ­ce zdo­bę­dziesz nie tylko wie­dzę, ale rów­nież prak­tycz­ne umie­jęt­no­ści przy­dat­ne w ży­ciu zawodowym, do któ­rych na­le­żą:
– spo­rzą­dza­nie spra­woz­da­nia fi­nan­so­we­go,
– „czy­ta­nie” in­for­ma­cji za­war­tych w spra­woz­da­niu fi­nan­so­wym i ich wykorzysta­nie w po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji.

Zobacz inne książki z analizy fundamentalnej:

Trader21 o „Inteligentnym inwestorze XXI wieku”:

Spra­woz­da­nie fi­nan­so­we jest pro­duk­tem pro­wa­dzo­nej przez przed­się­bior­stwo rachun­ko­wo­ści. Sta­no­wi ono pod­sta­wo­we źró­dło in­for­ma­cji o sy­tu­acji ma­jąt­ko­wo­fi­nan­so­wej oraz ren­tow­no­ści podmio­tu gospo­dar­cze­go. Obec­nie sta­le ro­śnie zapo­trze­bo­wa­nie na rze­tel­ną in­for­ma­cję księ­go­wą. Za­tem, na­le­ży szcze­gól­ną uwagę po­świę­cić pra­wi­dło­wo­ści prowadzenia ksiąg ra­chun­ko­wych oraz sporzą­dza­nia spra­woz­dań fi­nan­so­wych.

Pod­sta­wo­wym ce­lem ni­niej­sze­go opra­co­wa­nia jest przed­sta­wie­nie za­sad bu­do­wy, spo­rzą­dza­nia oraz in­ter­pre­ta­cji ele­men­tów spra­woz­da­nia fi­nan­so­we­go, a mia­no­wi­cie: wpro­wa­dze­nia do spra­woz­da­nia fi­nan­so­we­go, bi­lan­su, ra­chun­ku zy­sków i strat, do­dat­ko­wych in­for­ma­cji i objaśnień, ra­chun­ku prze­pły­wów pieniężnych, a tak­że ze­sta­wie­nia ze zmian ka­pi­ta­łu (fun­du­szu) wła­sne­go.

Dzię­ki tej książ­ce zdo­bę­dziesz nie tylko wie­dzę, ale rów­nież prak­tycz­ne umie­jęt­no­ści przy­dat­ne w ży­ciu zawodowym, do któ­rych na­le­żą:
– spo­rzą­dza­nie spra­woz­da­nia fi­nan­so­we­go,
– „czy­ta­nie” in­for­ma­cji za­war­tych w spra­woz­da­niu fi­nan­so­wym i ich wykorzysta­nie w po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji.

Zobacz inne książki z analizy fundamentalnej:

Trader21 o „Inteligentnym inwestorze XXI wieku”:

Piotr Szczypa

Stanisław Hońko

Waldemar Gos

Recenzje klientów:

Średnia ocena klientów:
49,90 
Liczba wszystkich recenzji: 0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.
Pomóż innymi Klientom dokonać udanego zakupu i dodaj recenzję

Napisz pierwszą recenzję “ABC sprawozdań finansowych”


Wróć do strony