Efektywność strategii inwestycyjnych w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi

Kategoria:
Wydawnictwo: PWE
ISBN: 9788320825763
Okładka: Miękka
stron: 320

78,90 

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Monografia realizuje cel znalezienia sposobu zarządzania, który dzięki wyższej efektywności inwestycyjnej przy danym poziomie składek i akceptowanym ryzyku rynkowym pozwoliłby na podniesienie przyszłych świadczeń emerytalnych. Intencją autora było przedstawienie w sposób kompleksowy zagadnień związanych z procesem gromadzenia i inwestowania oszczędności emerytalnych, a jednocześnie położenie nacisku na uwarunkowania efektywności strategii inwestycyjnych. W monografii skoncentrowano się na analizie strategii inwestycyjnych cyklu życia stanowiących dominujący sposób inwestowania oszczędności emerytalnych na największych rynkach emerytalnych na świecie.

Książka jest skierowana do naukowców specjalizujących się w problematyce zarządzania oszczędnościami emerytalnymi, osób związanych zawodowo z rynkiem kapitałowym w Polsce, doktorantów oraz studentów uczelni ekonomicznych, a także wszystkich osób oszczędzających na emeryturę indywidualnie i w funduszach emerytalnych.

Spis treści

Wstęp

Charakterystyka systemów emerytalnych

Charakterystyka procesu zarządzania oszczędnościami emerytalnymi

Charakterystyka uczestnika planu emerytalnego

Analizy efektywności strategii inwestycyjnych w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi

Analiza strategii cyklu życia na wybranych rynkach

Weryfikacja efektywności strategii cyklu życia na rynku polskim

Podsumowanie i wnioski

O autorze

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczył w szkoleniach z zakresu zarządzania aktywami organizowanych przez wiodące światowe szkoły biznesu: IMD, Harvard Business School, Yale SOM, EDHEC. Posiada licencje maklera, doradcy inwestycyjnego oraz certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA). Od początku kariery zawodowej jest związany z podmiotami z sektora finansowego, w których na poziomie zarządczym odpowiadał za zarządzanie aktywami, finanse i kontroling oraz zarządzanie ryzykiem. Pełnił też funkcję członka rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie i prywatnych. Autor artykułów naukowych o rynku emerytalnym i kapitałowym oraz panelista na konferencjach naukowych i sektorowych poświęconych tym zagadnieniom.

Recenzje ekspertów

Z teoretycznego punktu widzeniu praca rozwija koncepcję efektywności inwestycyjnej, wywodzącą się z klasycznej teorii portfela Markowitza, a także włącza problematykę kapitału ludzkiego do rozważań o alokacji aktywów w portfelach oszczędności emerytalnych. Bez wątpienia problematyka monografii jest ważna również w wymiarze praktycznym. Wyniki przeprowadzonych badań mogą służyć oszczędzającym (przyszłym emerytom) i wspierać ich w podejmowaniu racjonalnych decyzji w procesie gromadzenia oszczędności emerytalnych. Zaprezentowane w monografii wyniki badań mogą też zostać wykorzystane przez zarządzających aktywami w ramach funduszy emerytalnych oraz instytucji finansowych oferujących indywidualne formy oszczędzania na cele emerytalne. Mogą również wesprzeć regulatora w zakresie ustanawiania ram prawnych dla strategii inwestycyjnych wspomnianych instytucji. Warto zauważyć, że autor monografii opracował zbiór rekomendacji zmian w pracowniczych planach kapitałowych w zakresie polityki inwestycyjnej, edukacji uczestników, a także miar oceny efektywności inwestycyjnej pracowniczych planów kapitałowych (PPK) z punktu widzenia oszczędzających. (…) Wyniki badań dotyczących efektywności strategii inwestycyjnych dla oszczędności emerytalnych w ramach PPK oraz z uwzględnieniem łącznego portfela emerytalnego (wraz z częścią oszczędności gromadzonych w bazowej części systemu emerytalnego) poszerzyły dotychczasowy stan wiedzy w dziedzinie zarówno ekonomii emerytalnej, jak i teorii rynku kapitałowego i mają kluczowe znaczenie dla długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne.

Magdalena Mosionek-Schweda

Podjęta w monografii problematyka strategii inwestycyjnych w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi jest istotna z naukowego, ale także społecznego i ekonomicznego punktu widzenia. Dotyczy bowiem zagadnienia kluczowego dla reformy systemu emerytalnego w Polsce. (…) Wybór zagadnienia doboru optymalnej strategii inwestycyjnej w funduszach zdefiniowanej daty jako problematyki badawczej zasługuje na najwyższą ocenę, tym bardziej że w odniesieniu do polskiego systemu emerytalnego i gromadzenia oszczędności emerytalnych w naszym kraju tematyka strategii inwestycyjnych skorelowanych z wiekiem uczestnika planu emerytalnego była raczej pomijana. W odniesieniu do pracowniczych planów emerytalnych trudno znaleźć na rynku wydawniczym prace, które tę tematykę traktowałyby w sposób całościowy. Monografia ma z tego powodu walory nowatorskie. (…) Wyniki badań przeprowadzonych i opisanych w monografii są bardzo cenne zarówno dla nauki, jak i dla praktyki. Jednocześnie zostały przeprowadzone z wykorzystaniem ciekawego eksperymentu symulacyjnego. Na ich podstawie udało się sformułować wiele cennych wniosków i rekomendacji. Praca bez wątpienia stanowi cenne źródło wiedzy o tym, jak doskonalić polski system emerytalny w jego części kapitałowej.

Filip Chybalski

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Efektywność strategii inwestycyjnych w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi”