Globalny kryzys finansowy a kraje BRIC

Kategoria:
Wydawnictwo: CeDeWu
Okładka: miękka
stron: 122
Wymiary: 16,5 cm x 23,5 cm

28,90 

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Pań­stwa BRIC (Bra­zy­lia, Ro­sja, In­die i Chi­ny) są przy­kła­dem kra­jów, któ­re ce­chu­je dy­na­micz­ny wzrost go­spo­dar­czy oraz ro­sną­cy udzia­łu w two­rze­niu świa­to­we­go PKB. Sta­ły się one w ostat­nich la­tach zna­czą­cy­mi uczest­ni­ka­mi świa­to­wych ryn­ków fi­nan­so­wych, co z jed­nej stro­ny skut­ku­je zwięk­sza­ją­cą się si­łą ich od­dzia­ły­wa­nia na mię­dzy­na­ro­do­we fi­nan­se, ale z dru­giej po­wo­du­je, że kra­je te w co­raz więk­szym stop­niu pod­le­ga­ją dy­na­micz­nym zmia­nom za­cho­dzą­cym w świa­to­wym sys­te­mie fi­nan­so­wym, cze­go do­wo­dzą do­świad­cze­nia ostat­nie­go glo­bal­ne­go kry­zysu fi­nan­so­we­go i go­spo­dar­cze­go lat 2008?2009. Cho­ciaż kry­zys ten do­tknął przede wszyst­kim go­spo­dar­ki państw BRIC, to nie po­zo­stał obo­jęt­ny rów­nież dla kra­jo­wych sys­te­mów fi­nan­so­wych. Kra­je te jed­nak szyb­ko i sku­tecz­nie po­ra­dzi­ły so­bie z za­bu­rze­nia­mi w sek­to­rach fi­nan­so­wych, co po­zwo­li­ło m.in. wspie­rać kra­jo­we go­spo­dar­ki.

Z uwa­gi na zło­żo­ność pro­ble­mów, tre­ści za­war­te w ni­niej­szej książ­ce nie wy­czer­pu­ją wszyst­kich kwe­stii zwią­za­nych z od­dzia­ły­wa­niem glo­bal­ne­go kry­zy­su fi­nan­so­we­go na go­spo­dar­ki kra­jów BRIC.

Sz­cze­gól­na uwa­ga zo­sta­ła w pu­bli­ka­cji po­świę­co­na ta­kim kwe­stiom, jak:

– funk­cjo­no­wa­nie ryn­ków fi­nan­so­wych w wa­run­kach kry­zy­su w kra­jach BRIC,

– od­dzia­ły­wa­nie glo­bal­ne­go kry­zy­su fi­nan­so­we­go na sek­tor ban­ko­wy kra­jów BRIC,

– po­dej­mo­wa­ne dzia­ła­nia za­rad­cze przez rzą­dy i wła­dze mo­ne­tar­ne,

– sy­tu­acja go­spo­dar­cza w wa­run­kach kry­zy­su i po­kry­zy­so­wych.

Książ­ka ad­re­so­wa­na jest do stu­den­tów kie­run­ków eko­no­micz­nych oraz me­ne­dżer­skich, a tak­że do prak­ty­ków ży­cia go­spo­dar­cze­go.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Globalny kryzys finansowy a kraje BRIC”