Poleć znajomemu przez e-mail
Inteligentny inwestor XXI wieku - książka
Inteligentny Inwestor XXI wieku – pakiet 4 tomów
Cena: 349,00 499,00 

  * Adres nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych.
  Formularz kontaktowy

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

   Wysyłając zapytanie z tego formularza mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące naszej aktualnej oferty oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zamówienia, dostawy i czasu realizacji.

   Na wiadomości odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00.

   Koszty dostawy
   Koszty przesyłki zależą od wybranego sposobu płatności oraz sumy zamówienia i są ponoszone przez Kupującego. Tabela zawiera ceny dostaw na terenie Polski.
   Sposób dostawy Czas dostawy Całkowity koszt przesyłki
   Do 200 zł  Od 200 do 300 zł Powyżej 300 zł
   Paczkomaty 24/7 - płatność przelewem lub kartą 1-2 dni robocze 11 zł GRATIS GRATIS
   Kurier DHL - płatność przelewem lub kartą 24 h - kolejny dzień roboczy 12 zł GRATIS GRATIS
   Kurier DHL - płatność przy odbiorze 24 h - kolejny dzień roboczy 15 zł 15 zł GRATIS
   Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przelewem lub kartą 1-2 dni robocze 13 zł 13 zł GRATIS
   Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przy odbiorze 1-2 dni robocze 16 zł 16 zł GRATIS
   Odbiór osobisty nie dotyczy 0 zł 0 zł 0 zł
   Inteligentny inwestor XXI wieku - książka

   Inteligentny Inwestor XXI wieku – pakiet 4 tomów

   349,00 499,00 

   , , ,

   Independent Publishing

   twarda

   .pdf .epub

   Druk + ebook:  
   499,00 zł

   Ebook:  
   349,00 zł

   Druk:  
   349,00 zł

   (sprawdź koszty dostawy)

   24 h

   Wybierz druk/ebook

   Podziel się ze znajomymi:

   FacebookTwitterPinterest

   Opis

   Inteligentny Inwestor XXI wieku – 4 tomy
   Pierw­sza książ­ka Tra­de­ra­21, za­ło­ży­cie­la In­de­pen­dent­Tra­der.pl, dwu­krot­nie uzna­ne­go za naj­lep­szy blog fi­nan­so­wy w Pol­sce. Wy­jąt­ko­wa po­zy­cja na pol­skim rynku wy­daw­ni­czym.

   Tom I – Akcje, ob­li­ga­cje, sys­tem mo­ne­tar­ny oraz wa­lu­ty.
   Tom II – Me­ta­le szla­chet­ne, su­row­ce, nie­ru­cho­mo­ści oraz REIT-y.
   Tom III – Bu­do­wa port­fe­la in­we­sty­cyj­ne­go, dy­wer­sy­fi­ka­cja geo­gra­ficz­na oraz psy­cho­lo­gia in­we­sto­wa­nia.
   Tom IV – Prak­tycz­ne aspek­ty in­we­sto­wa­nia oraz naj­czę­ściej po­peł­nia­ne błędy.

   Nie­mal 1000 stron, bę­dą­cych efek­tem 15 lat do­świad­czeń au­to­ra na ryn­kach fi­nan­so­wych. Ca­łość na­pi­sa­na pro­stym ję­zy­kiem. Wy­łącz­nie prak­tycz­na wie­dza, zero aka­de­mic­kie­go beł­ko­tu.

    

   Inteligentny inwestor XXI wieku tom I

   TOM I – Inteligentny Inwestor XXI wieku

   Co jest ważniejsze – rynek akcji czy obligacji? Jak określić czy akcje są drogie czy tanie? Jak to możliwe, że ceny obligacji rosną od niemal 40 lat? Jak kreuje się walutę? Na czym opiera się obecny system monetarny? Z czego wynika fakt, że waluta jednego kraju jest tania, a innego droga? Czy banki centralne mogą sprawić, że ceny akcji będą rosły w nieskończoność?

   W rzeczywistości to tylko kilka z długiej listy pytań, na które odpowiedź znajdziecie w pierwszym tomie książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku”.

   Akcje
   Pierw­szy dział książ­ki „In­te­li­gent­ny In­we­stor XXI wieku”. Do­wie­cie się z niego:

   • Czym jest akcja, a czym dywidenda?
   • Jak ocenić czy akcje są tanie, czy drogie?
   • Kim są „uliczni inwestorzy” i czemu zazwyczaj ponoszą straty?
   • Dlaczego wzrosty cen akcji trwają znacznie dłużej niż spadki?
   • Jak zmiany stóp procentowych wpływają na notowania?
   • Jaki wpływ na rynek akcji mają działania banków centralnych?
   • Jak ocenić, w której fazie hossy jesteśmy?
   • Dlaczego nie warto skupiać się wyłącznie na polskim rynku?
   • Jak zarabiać na spadkach cen akcji?
   • Jakie zjawiska wskazują na manię na rynku?
   • Jak rozpoznać dno bessy?
   • Czym są ETF-y i jak technicznie inwestować w akcje?

   Obligacje
   Rynek ob­li­ga­cji sta­no­wi fun­da­ment obec­ne­go sys­te­mu fi­nan­so­we­go. Tym bar­dziej na uwagę za­słu­gu­je dział, w któ­rym do­wie­cie się:

   • Czym jest obligacja?
   • Od czego zależy rentowność obligacji?
   • Na czym polega zależność między ceną i rentownością obligacji?
   • Dlaczego rynek obligacji jest ważniejszy od rynku akcji?
   • Jak banki centralne sztucznie zaniżają rentowność obligacji?
   • W jaki sposób Bank Japonii zabił tamtejszy rynek długu?
   • Dlaczego obligacje w kolejnych latach będą aktywem „gwarantującym stratę”?
   • Czym są długoterminowe cykle na rynku obligacji?
   • Jaki wpływ na rynek ma zaniżanie oficjalnej inflacji przez rządzących?
   • Czym się różnią obligacje korporacyjne od rządowych?
   • W jaki sposób sytuacja na rynku obligacji pozwala przewidzieć recesję?
   • Które obligacje odznaczają się największą zmiennością i ryzykiem?
   • Jak wykorzystać ETF-y do ochrony gotówki trzymanej u brokera?

   System monetarny i waluty
   Wy­jąt­ko­wo ważny dział za­my­ka­ją­cy I tom „In­te­li­gent­ne­go In­we­sto­ra XXI wieku”. W trak­cie jego lek­tu­ry do­wie­cie się:

   • W jaki sposób ewoluowały systemy monetarne?
   • Czym jest „standard złota”?
   • Co zmieniło się w systemie finansowym po upadku banku Lehman Brothers?
   • Czy globalne zadłużenie może rosnąć w nieskończoność?
   • Dlaczego bankierzy i politycy demonizują deflację?
   • Od kogo zależne są banki centralne?
   • W jaki sposób przeprowadza się ataki finansowe?
   • Jak kreuje się walutę?
   • Czemu dodruk waluty niekoniecznie musi prowadzić do hiperinflacji?
   • Jak upadają waluty lokalne i rezerwowe?
   • Co sprawia, że waluta jednego kraju jest tania, a drugiego droga?
   • W których walutach warto przechowywać kapitał?

    

   Trader21 książka

   TOM II – Inteligentny Inwestor XXI wieku

   Dlaczego bankierzy i politycy demonizują złoto? W jaki sposób przechowywać metale szlachetne? Który bank posiada najwięcej srebra? Od czego zależą ceny ropy? Dlaczego surowce mają przed sobą wspaniały okres? Czy inwestycja w nieruchomości chroni nasze portfele przed inflacją? Czym są REIT-y?

   Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznacie podczas lektury drugiego tomu książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku”. To prawdziwa skarbnica wiedzy na temat aktywów materialnych, czyli metali szlachetnych, surowców i nieruchomości.

   Metale szlachetne
   Pierw­szy z dzia­łów po­świę­co­nych ak­ty­wom ma­te­rial­nym. Do­wie­cie się z niego:

   • Czym różnią się pieniądz i waluta?
   • Co sprawia, że złoto idealnie sprawdza się w roli pieniądza?
   • Czemu banki centralne i komercyjne manipulują cenami złota i srebra?
   • Czy złoto jest „barbarzyńskim reliktem”, którego czas już się skończył?
   • Na czym polega różnica między złotem fizycznym a papierowym?
   • Czemu złoto przeszkadza bankierom i politykom?
   • Czy srebro wciąż może być traktowane jako metal szlachetny?
   • Czemu JP Morgan akumuluje gigantyczne ilości srebra?
   • Jak inwestować w złoto i srebro?
   • Dlaczego notowania spółek wydobywczych zmieniają się dużo mocniej niż ceny samych metali?
   • Kiedy pozbywać się metali szlachetnych?
   • Czy rewolucja w motoryzacji oznacza koniec popytu na pallad i platynę?

   Surowce
   Dział po­świę­co­ny su­row­com rol­nym, ener­ge­tycz­nym oraz me­ta­lom prze­my­sło­wym. Znaj­dzie­cie w nim od­po­wie­dzi na na­stę­pu­ją­ce py­ta­nia:

   • Dlaczego ceny surowców są dziś wyjątkowo niskie?
   • Z jakich indeksów korzystać podczas analizy rynku surowców?
   • Jak postęp technologiczny wpływa na spadek cen surowców?
   • Co odróżnia od siebie poszczególne grupy surowców?
   • Dlaczego surowce rolne zachowują się odwrotnie niż rynek akcji?
   • Czym jest efekt contango i jak wpływa na nasz wynik z inwestycji?
   • Dlaczego ropa naftowa jest najważniejszym surowcem na świecie i jak wpływa na ceny innych aktywów?
   • Czy ceny surowców są rzeczywiście zależne od globalnej koniunktury gospodarczej?
   • Dlaczego metale przemysłowe są uzależnione od sytuacji w Chinach?
   • Jak polityka może wpływać na ceny surowców?
   • Czy metale ziem rzadkich stanowią broń Chin w czasach wojny handlowej?
   • Jak analizować perspektywy spółek wydobywczych?

   Nieruchomości i REIT-y
   Dział po­świę­co­ny nie­ru­cho­mo­ściom, obej­mu­ją­cy rów­nież fun­du­sze in­we­stu­ją­ce w nie­ru­cho­mo­ści ko­mer­cyj­ne na całym świe­cie, czyli tzw. REIT-y. Do­wie­cie się z niego:

   • Co wpływa na ceny nieruchomości?
   • W jaki sposób ocenić perspektywy dla rynku nieruchomości?
   • Jak policzyć rzeczywistą rentowność z najmu?
   • Czy czeka nas zmiana zasad wyliczania raty kredytu?
   • Czemu strategia Kiyosakiego nie sprawdza się w Polsce?
   • Dlaczego nie warto inwestować wyłącznie w nieruchomości w Polsce?
   • Czym są REIT-y?
   • Jakie są rodzaje REIT-ów?
   • W jaki sposób porównywać ze sobą REIT-y oraz ETF-y na REIT-y?
   • Jak uzyskać ekspozycję na centra handlowe w Singapurze, a jak na biurowce w Hong Kongu?

    

   Trader21 książka Inteligentny inwestor XXI wieku tom III

   TOM III – Inteligentny Inwestor XXI wieku

   Dlaczego inwestowanie wyłącznie w akcje jest skazane na porażkę? Jak zbudować własny portfel? Dlaczego kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni? Jaki wpływ na wyniki inwestora ma jego psychika? Jak legalnie zoptymalizować podatki od zysków kapitałowych i ile można na tym zaoszczędzić?

   Trzeci tom książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku” to unikalna wiedza z zakresu budowy portfela inwestycyjnego, optymalizacji podatkowej oraz psychologii inwestowania.

   Budowa portfela inwestycyjnego
   Ak­ty­wa opi­sa­ne w po­przed­nich to­mach książ­ki na­le­ży po­łą­czyć ze sobą w ra­mach port­fe­la in­we­sty­cyj­ne­go. W tym dzia­le autor ob­ja­śnia:

   • Po co nam dywersyfikacja portfela inwestycyjnego?
   • Jak uzyskać zadowalające wyniki przy niskiej zmienności?
   • Czy portfel oparty wyłącznie na akcjach i obligacjach gwarantuje zysk?
   • Na czym polega „rebalansowanie” portfela?
   • Jakie portfele radziły sobie najlepiej na przestrzeni ostatnich 50 lat?
   • Czy istnieje uniwersalny portfel dla każdego?
   • Dlaczego zarządzanie gotówką stanowi klucz do sukcesu?
   • Jak zachowują się poszczególne aktywa w obliczu trendów inflacyjnych, a jak deflacyjnych?
   • Czym różnią się permanentne portfele od portfela Tradera21?

   Dywersyfikacja geograficzna i optymalizacja podatkowa
   Jeśli chce­my za­bez­pie­czyć się przed po­my­sła­mi po­li­ty­ków, warto roz­wa­żyć pewne roz­wią­za­nia. Lek­tu­ra tego dzia­łu po­ka­że Wam:

   • Dlaczego nie powinniśmy wiązać całego majątku z jednym krajem?
   • W jakich sytuacjach uzasadnione i opłacalne jest założenie spółki zagranicznej?
   • W którym kraju założyć konto bankowe i dlaczego?
   • Których brokerów wybierać, aby zapewnić sobie dostęp do tanich, amerykańskich ETF-ów?
   • Gdzie przechowywać metale szlachetne?
   • Czy możliwe jest „wieczne odroczenie” podatku od zysków kapitałowych?
   • Jak spieniężyć kryptowaluty bez konieczności płacenia podatku?
   • Jakie obowiązki wiążą się z posiadaniem spółki zagranicznej?
   • Czy jest sens wykorzystywać konta IKE lub IKZE w ramach optymalizacji podatkowej?

   Psychologia inwestowania
   Emo­cje mają gi­gan­tycz­ny wpływ na wy­ni­ki z in­we­sty­cji. Mimo to, temat ten czę­sto się igno­ru­je. Z dzia­łu po­świę­co­ne­go psy­cho­lo­gii in­we­sto­wa­nia do­wie­cie się:

   • Jak emocje przekładają się na wyniki inwestycyjne?
   • Dlaczego śledzenie newsów utrudnia życie inwestora?
   • W jaki sposób umiejętnie filtrować informacje?
   • Jak kreuje się wyniki „lepsze od oczekiwanych”?
   • Jak statystyki wprowadzają inwestorów w błąd?
   • Jak pracować nad naszą psychiką?
   • Czy powinniśmy często zaglądać na konto brokerskie?
   • Kiedy inwestor powinien zachowywać nadzwyczajną czujność?
   • Jakie efekty może przynieść przesadna pewność siebie?
   • Dlaczego nauka historii jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu?

    

   Trader21 książka ebook tom 4

   TOM IV – Inteligentny Inwestor XXI wieku

   Czwarty i zarazem ostatni tom książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku” pokazuje, w jaki sposób w praktyce wykorzystać wiedzę zawartą w poprzednich częściach książki.

   Jak wybrać optymalnego brokera? W jaki sposób uzyskać dostęp do amerykańskich ETF-ów? Na co zwracać uwagę przy zakupie złota i srebra w postaci fizycznej? Jak wyszukiwać najatrakcyjniejsze spółki? W jaki sposób samodzielnie tworzyć wykresy pomagające analizować sytuację rynkową? To tylko część długiej listy praktycznych rozwiązań, które mogą ułatwić życie inwestora, oszczędzając jego czas, pieniądze i nerwy.

   Inwestowanie w praktyce
   Wie­dza teo­re­tycz­na nie ma zna­cze­nia, jeśli nie po­tra­fi­my wy­ko­rzy­stać jej w prak­ty­ce. Dla­te­go też po­wstał dział z któ­re­go do­wie­cie się:

   • Jak wybierać brokera pod kątem długoterminowych inwestycji?
   • Jak zakupić akcje i ETF-y?
   • W jaki sposób możemy samodzielnie prześwietlić ETF?
   • Jak grać na spadki?
   • W jaki sposób obliczyć contango czy backwardation?
   • Czym są skanery akcji i jak z nich korzystać?
   • Jak w bezpieczny sposób kupić metale szlachetne?
   • W jaki sposób kupować kryptowaluty i gdzie je przechowywać?
   • Jak analizować REIT-y oraz ETF-y na REIT-y?
   • Jak zabezpieczać inwestycje przed wahaniami kursów walut?

   Najczęstsze błędy inwestycyjne
   Swo­imi błę­da­mi in­we­sty­cyj­ny­mi oraz prze­my­śle­nia­mi na temat gieł­dy po­dzie­li­li się za­rów­no Tra­de­r21, jak i naj­ak­tyw­niej­si ko­men­ta­to­rzy z bloga In­de­pen­dent­Tra­der.pl. Na bazie ich tek­stów do­wie­cie się:

   • Dlaczego nie powinniśmy stawiać wszystkiego na jedną kartę, nawet jeśli jesteśmy pewni swojego wyboru?
   • Jak w praktyce działa schemat „pump and dump” oraz jak nie paść jego ofiarą?
   • Dlaczego nawet podczas współpracy z doradcą powinniśmy myśleć samodzielnie?
   • Czym kończy się wybieranie skrajnie taniego brokera?
   • Czy budowa wymarzonego domu może okazać się nietrafioną inwestycją?
   • Dlaczego należy jak najszybciej wycofywać środki z kantorów internetowych?
   • Czym jest overtrading?
   • Jak zmieniła się giełda od kiedy banki centralne zaczęły masowy dodruk waluty?
   • Jak obronić się przed politykami i kryzysem?
   • W jakich momentach bankierzy mówią o pojawieniu się „bańki spekulacyjnej”?

   Case Study
   Na ko­niec książ­ki Tra­de­r21 od­po­wie­dział na kil­ka­dzie­siąt klu­czo­wych pytań do­ty­czą­cych za­rów­no po­szcze­gól­nych ak­ty­wów, geo­po­li­ty­ki, jak i in­dy­wi­du­al­nych sy­tu­acji in­we­sto­rów. W tym dzia­le autor wy­ja­śnia:

   • Czy opłaca się nabywać akcje spółek dywidendowych tuż przed przyznaniem prawa do dywidendy?
   • Na czym polega prawo poboru?
   • Czy może dojść do sytuacji w której mamy recesję, a jednocześnie ceny akcji i obligacji idą w górę?
   • Czy możliwe jest odejście od gotówki w krajach słabiej rozwiniętych?
   • Jak udowodnić, że banki komercyjne manipulują cenami złota i srebra?
   • Który z krajów Unii Europejskiej, jako drugi po Wielkiej Brytanii, zdecyduje się opuścić wspólnotę?
   • Dlaczego UE rozwija się dziś wolniej od Stanów Zjednoczonych i dużo wolniej od Chin?
   • Które sektory gospodarki przestaną istnieć w kolejnych latach?
   • Czy warto kupować akcje spółki, w której pracujemy?
   • Przy jakim budżecie można przejść na emeryturę i skupić się na inwestowaniu?
   • W jaki sposób kontynuować edukację po przeczytaniu „Inteligentnego Inwestora XXI wieku”?

   Trader21 o „Inteligentnym inwestorze XXI wieku”:

   Na czym właściwie zarabiają inwestorzy? – Paweł Zaremba-Śmietański [webinar]:

   Odsłuchaj fragment książki dotyczący systemów monetarnych i walki banków centralnych z recesją.
   Klikając w tytuł podcastu możesz pobrać nagranie ze strony Spreaker w formie mp3:
   Listen to „011. Trader21 – zmiany w systemach monetarnych | Banki centralne i ich walka z recesją” on Spreaker.

   Spis treści

   Spis treści – tom I

   Wstęp
   I. Akcje
   1. Czym jest akcja?
   2. Cykle gospodarcze
   3. Cykle na rynkach akcji
   4. Bańka na co drugim cyklu
   5. Stopy procentowe i ich wpływ na rynek akcji
   6. Jak ocenić, czy akcje są drogie, czy tanie?
   7. Czemu wyceny są tak piekielnie ważne
   8. Idealny moment do zakupu akcji
   9. Myślenie globalne
   10. Okazje, które podrzuca nam sam rynek
   10. Jak technicznie inwestować w akcje?
   12. Jak zarabiać na spadkach i czemu to takie trudne?
   13. Kiedy kupować, czyli trochę analizy technicznej
   14. Akcje – sytuacja obecna

   II. Obligacje
   1. Czym jest obligacja?
   2. Rodzaje obligacji
   3. Co wpływa na ceny obligacji?
   4. Rentowność vs. cena obligacji
   5. Cykliczność na rynku obligacji
   6. Problem globalnego zadłużenia
   7. Nieubłagana demografia
   8. Czemu rządy systematycznie zaniżają inflację
   9. Jak banki centralne manipulują rynkiem długu?
   10. Jak przeprowadza się ataki finansowe na dany kraj?
   11. Obligacje korporacyjne
   12. Kiedy inwestować w obligacje rządowe?
   13. Kiedy inwestować w obligacje korporacyjne?
   14. Jak inwestować w obligacje?
   15. Czemu nie shortuję obligacji?
   16. Polski rynek obligacji
   17. Obligacje – sytuacja obecna

   III. System monetarny i walutowy
   1. Ewolucja czy destrukcja systemów monetarnych
   2. Banki centralne i ich walka z recesją
   3. Świat po Lehman Brothers
   4. Czemu dodruk nie prowadzi do hiperinflacji?
   5. Jak kreuje się walutę?
   6. Inflacja vs. deflacja
   7. Mocna waluta vs. słaba waluta
   8. W jaki sposób przeprowadza się ataki walutowe?
   9. PKB – wskaźnik fałszujący rzeczywistość
   10. Demokracja parlamentarna, czyli jedno wielkie oszustwo
   11. Czym jest Modern Monetary Theory?
   12. Czemu ekonomiści demonizują standard złota?
   13. Czy Polska powinna wchodzić do strefy euro?
   14. Rodzaje walut
   15. Co wpływa na kurs waluty?
   16. Analiza najważniejszych walut
   17. Jak inwestować w waluty?

    

   Spis treści – tom II

   I. Metale szlachetne
   1. Złoto jako ochrona majątku
   2. Ile złota jest na świecie?
   3. Czemu politycy i bankierzy nienawidzą złota?
   4. Czy złoto wciąż ma znaczenie?
   5. Problem globalnego zadłużenia a perspektywy dla metali
   6. Złoto fizyczne vs. papierowe
   7. Czy złoto dobrze chroni wartość w okresie inflacji?
   8. Walka z gotówką
   9. Srebro – młodszy brat złota
   10. Specyfika rynku srebra
   11. Historia braci Hunt
   12. ETF-y na złoto i srebro
   13. Jak to jest z tym VAT-em na srebro?
   14. Co lepiej kupić – złoto czy srebro?
   15. Jak inwestować w złoto i srebro? Wstęp do praktyki
   16. Inwestowanie poprzez spółki wydobywcze
   17. Kiedy pozbywać się złota i srebra?
   18. Specyfika rynku platyny
   19. Specyfika rynku palladu
   20. Jak inwestować w platynę i pallad
   21. Metale szlachetne – obecna sytuacja

   II. Surowce
   1. Po co mi surowce?
   2. Indeksy surowcowe
   3. Ceny surowców na tle danych historycznych
   4. Surowce vs. inflacja
   5. Efekt contango i backwardation

   III. Nieruchomości
   1. Czego nie powiedzą Wam szkoleniowcy od nieruchomości?
   2. Jak zmienił się rynek nieruchomości na przestrzeni dekady?
   3. Inflacja w Polsce i na świecie
   4. Jak stopy procentowe wpływają na wysokość rat kredytowych?
   5. Dostępność mieszkań za przeciętne wynagrodzenie
   6. Ceny mieszkań w poszczególnych miastach
   7. Ile możemy zarobić na wynajmie?
   8. Co zrobić, aby zwiększyć rentowność z inwestycji?
   9. Trendy na rynku nieruchomości mieszkalnych
   10. Czemu strategia Kiyosakiego nie sprawdza się w polskich warunkach?
   11. Nieruchomości z „gwarancją zysku”
   12. Flipy, czyli kup – wyremontuj – sprzedaj
   13. Nieruchomości w Hiszpanii, czyli jak łapać naiwnych?
   14. Inwestowanie w ziemię rolną
   6. Czym jest raport Commitment of Traders?
   7. Surowce rolne
   8. Ropa naftowa i jej wyjątkowe znaczenie
   9. Pozostałe surowce energetyczne
   10. Metale przemysłowe
   11. Wpływ Chin na rynek metali przemysłowych
   12. Metale ziem rzadkich
   13. Rewolucja w motoryzacji i jej wpływ na rynek surowców
   14. Geopolityka a rynek surowców
   15. Jak analizować perspektywy spółek wydobywczych?
   16. Surowce – obecna sytuacja
   15. Inwestowanie w lokale komercyjne
   16. Czym są REIT-y, czyli jak inwestować w biurowce w Singapurze czy hotele w Hong Kongu?
   17. Rodzaje REIT-ów
   18. Co wpływa na notowania REIT-ów?
   19. Globalny rynek REIT-ów?
   20. Jak sprawdzić, czy REIT jest drogi czy tani?
   21. Bezpieczeństwo inwestycji w REIT-y
   22. Jak inwestować w REIT-y?

    

   Spis treści – tom III

   I. Budowa portfela
   1. Czy warto budować portfel samodzielnie?
   2. Po co nam łączenie aktywów
   3. Portfel Benjamina Grahama
   4. Portfel Harry`ego Browne`a
   5. Portfel Marca Fabera
   6. Moar, czyli koncepcja Michaela O`Higginsa
   7. Różne aktywa i portfele w latach 1972-2019
   8. Różnica między PPT, a moim portfelem
   9. Profile inwestorów. Czy istnieje portfel dla każdego?
   10. Płynna granica między aktywami
   11. Aktywa w obliczu różnych trendów inflacyjnych
   12. Historia się rymuje
   13. Po co nam dywersyfikacja?

   II. Dywersyfikacja geograficzna
   1. Obywatelstwo
   2. Rezydencja podatkowa
   3. Spółki zagraniczne
   4. Jak w pełni wykorzystać dywersyfikację geograficzną?
   5. Rachunek w banku
   6. Konto brokerskie
   7. Metale szlachetne

   III. Optymalizacja podatkowa
   1. Pytania i odpowiedzi

   IV. Psychologia inwestowania
   1. Ile tracimy z powodu naszych emocji
   2. Anegdoty i milczące dowody
   3. Jak dziennikarze mieszają inwestorom w głowach?
   4. Nie ufaj ekonomistom
   5. Dlaczego nie powinieneś słuchać rad bankierów centralnych?
   6. Jak kreuje się wyniki lepsze od oczekiwanych?
   7. Jak podchodzić do statystyk?
   8. Obsesja zyskowności
   9. Przesadna pewność siebie
   10. Inwestowanie to maraton, a nie sprint
   11. Umiejętne filtrowanie informacji poprawia wyniki inwestorów
   12. Jak wzmacniać psychikę pod kątem inwestycji?
   13. Kiedy zachowywać nadzwyczajną czujność?
   14. Czy tłum faktycznie traci na rynkach?
   15. Kierują nami nastroje
   16. Nie trać głowy

    

   Spis treści – tom IV

   I. Praktyczne aspekty inwestowania
   1. Wybór brokera
   2. Jak założyć konto brokerskie i  dokonać pierwszej wpłaty?
   3. Obsługa platformy transakcyjnej
   4. Pomyłki przy zawieraniu transakcji
   5. Jak wyszukać i  prześwietlić ETF?
   6. Jak grać na spadki?
   7. Skanery, wykresy – jak korzystać z narzędzi inwestora?
   8. Buy limit, stop loss i  inne automatyczne zlecenia
   9. Jak inwestować w  obligacje?
   10. Zakupy metalu fizycznego
   11. Jak inwestować w  surowce poprzez kontrakty i  ETN-y?
   12. Obliczanie contango
   13. Inwestowanie w  opcje
   14. Jak analizować REIT-y i  ETF-y na REIT-y?
   15. Jak inwestować w  krypto z  wykorzystaniem tradycyjnych walut?
   16. Jak otworzyć pozycję na rynku walut?
   17. Jak i  kiedy zabezpieczać inwestycje z wykorzystaniem rynku forex?

   II. Moje błędy z  przeszłości
   1. Nie inwestuj pieniędzy, których możesz potrzebować w  przewidywalnym czasie
   2. Insider trading
   3. Doradcy wybierający perełki z  GPW
   4. Nie ma ludzi nieomylnych
   5. Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę
   6. Niedocenianie desperacji banków centralnych
   7. Niedocenianie desperacji polityków
   8. Shortowanie modnych aktywów nim ulica straci wiarę
   9. Marginalizowanie zagrożeń
   10. Trzymanie straty na shortach mimo manii
   11. Wybór taniego brokera
   12. Nie trzymaj pieniędzy w  kantorach internetowych
   13. „Zabezpieczone” obligacje
   14. Budowa domu
   15. Przyjmowanie poglądów zbieżnych z naszymi. Odrzucanie przeciwnych

   III. Przemyślenia naszych Czytelników
   1. Błędy i  przemyślenia
   2. Komentarze

   IV. Case Study
   1. Akcje
   2. Obligacje
   3. System monetarny i  waluty
   4. Metale szlachetne
   5. Surowce
   6. Nieruchomości i REIT-y
   7. Budowa portfela inwestycyjnego
   8. Geopolityka, ekonomia, sprawy gospodarcze
   9. Edukacja
   10. Indywidualne przypadki
   11. Techniczne aspekty

   O autorze

   Trader21
   Trader21 – przedsiębiorca, inwestor z wieloletnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Pierwszą firmę założył już w trakcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Okazała się ona strzałem w dziesiątkę. Po kilku kolejnych latach wszystkie firmy, jakie kontrolował, zatrudniały łącznie kilkadziesiąt osób. W międzyczasie ukończył MBA na University of Illinois. Należał również do Business Centre Club (prestiżowy klub pracodawców).   W 2008 roku wycofał się z biznesów, po czym zaczął podróżować po świecie. Poznawanie innych kultur pozwoliło mu otworzyć umysł oraz całkowicie inaczej spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. W ciągu kilku kolejnych lat mieszkał m.in. w Indonezji, Singapurze i na Kostaryce. Ostatecznie w 2012 roku osiadł na Majorce. Wtedy też założył bloga IndependentTrader.pl, gdzie zaczął publikować artykuły o tematyce inwestycyjnej.   Jego teksty – pisane przystępnym językiem – przyciągnęły tysiące czytelników, a blog zaczął być dostrzegany w Internecie. W 2014 roku zajął II miejsce w konkursie „Ekonomiczny Blog Roku” organizowanym przez Money.pl. Z kolei na konferencjach Invest Cuffs blog IndependentTrader.pl dwukrotnie zwyciężył w kategorii „Blog Roku” (2016, 2017), a sam autor dwukrotnie został uznany za „Osobowość Roku” (2017, 2019). W międzyczasie stworzył kurs „Inteligentny Inwestor”, którego ostatnią – trzecią edycję kursanci ocenili na 9,6 w 10-stopniowej skali.   Poza działalnością związaną z blogiem Trader21 poprowadził kilkadziesiąt wykładów, wziął udział w długiej liście debat oraz udzielił setek wywiadów. Przez cały czas trzymał się zasady, że wiedza o inwestowaniu powinna być przekazywana prostym językiem, tak aby mogło z niej skorzystać jak najwięcej osób. Tym założeniem kierował się również podczas pisania książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku”.

   Recenzje ekspertów

   dr Przemysław Kwiecień, CFA, doradca inwestycyjny nr 696
   Czę­sto za­sta­na­wia mnie fakt, jak mało czasu i uwagi jako spo­łe­czeń­stwo przy­kła­da­my do na­szych fi­nan­sów. Au­to­ra książ­ki cenię przede wszyst­kim za nie­stru­dzo­ną pracę na rzecz sze­rze­nia tej po­trzeb­nej wie­dzy. W wielu ob­sza­rach po­dzie­lam rów­nież jego chłod­ne po­dej­ście do in­we­sty­cji, po­zba­wio­ne tak po­wszech­nej dziś za­chłan­no­ści, a na­kie­ro­wa­ne na cele przy uwzględ­nie­niu ryzyka. Każdy z nas jest in­we­sto­rem, cza­sem nie­ste­ty bar­dzo nie­świa­do­mym. Je­stem prze­ko­na­ny, że przy­swo­je­nie choć czę­ści wie­dzy, którą dzie­li się Tra­de­r21 bę­dzie tylko z ko­rzy­ścią dla czytel­nika.

   Marcin Wenus, redaktor naczelny Comparic.pl, prezes fundacji Invest Cuffs
   Dzia­łal­ność Tra­de­ra­21 śle­dzę od lat. Tym samym o war­tość me­ry­to­rycz­ną książ­ki byłem spo­koj­ny. Ogrom­na ilość in­for­ma­cji, przy­wią­za­nie do de­ta­li, jak i pro­sty język spra­wi­ły, że po prze­czy­taniu (póki co) pierw­sze­go tomu je­stem pod ogrom­nym wra­że­niem. Nie­cier­pli­wie cze­kam na ko­lej­ne.

   Dawid Augustyn, redaktor naczelny FXMAG
   „In­te­li­gent­ny In­we­stor XXI wieku” to spore przed­się­wzię­cie. Na całe szczę­ście oprócz ilo­ści, autor za­ofe­ro­wał też ja­kość. Myślę, że dla sta­łych czy­tel­ni­ków Tra­de­ra­21 ważny bę­dzie rów­nież fakt, że opi­sał wiele za­gad­nień, które wcze­śniej nie po­ja­wia­ły się na blogu.

   Michał Masłowski, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
   Tra­de­r21 z po­wo­dze­niem re­ali­zu­je misję edu­ko­wa­nia pol­skich in­we­sto­rów. Były ar­ty­ku­ły, wy­wia­dy, wy­kła­dy, aż w końcu przy­szedł czas na książ­kę. I to jaką! „In­te­li­gent­ny In­we­stor XXI wieku” to naj­lep­sze roz­wią­za­nie dla osób, które chcą do­wie­dzieć się jak za­rzą­dzać swoim ka­pi­ta­łem na gieł­dzie (i nie tylko).

   Inteligentny Inwestor XXI wieku – 4 tomy
   Pierw­sza książ­ka Tra­de­ra­21, za­ło­ży­cie­la In­de­pen­dent­Tra­der.pl, dwu­krot­nie uzna­ne­go za naj­lep­szy blog fi­nan­so­wy w Pol­sce. Wy­jąt­ko­wa po­zy­cja na pol­skim rynku wy­daw­ni­czym.

   Tom I – Akcje, ob­li­ga­cje, sys­tem mo­ne­tar­ny oraz wa­lu­ty.
   Tom II – Me­ta­le szla­chet­ne, su­row­ce, nie­ru­cho­mo­ści oraz REIT-y.
   Tom III – Bu­do­wa port­fe­la in­we­sty­cyj­ne­go, dy­wer­sy­fi­ka­cja geo­gra­ficz­na oraz psy­cho­lo­gia in­we­sto­wa­nia.
   Tom IV – Prak­tycz­ne aspek­ty in­we­sto­wa­nia oraz naj­czę­ściej po­peł­nia­ne błędy.

   Nie­mal 1000 stron, bę­dą­cych efek­tem 15 lat do­świad­czeń au­to­ra na ryn­kach fi­nan­so­wych. Ca­łość na­pi­sa­na pro­stym ję­zy­kiem. Wy­łącz­nie prak­tycz­na wie­dza, zero aka­de­mic­kie­go beł­ko­tu.

    

   Inteligentny inwestor XXI wieku tom I

   TOM I – Inteligentny Inwestor XXI wieku

   Co jest ważniejsze – rynek akcji czy obligacji? Jak określić czy akcje są drogie czy tanie? Jak to możliwe, że ceny obligacji rosną od niemal 40 lat? Jak kreuje się walutę? Na czym opiera się obecny system monetarny? Z czego wynika fakt, że waluta jednego kraju jest tania, a innego droga? Czy banki centralne mogą sprawić, że ceny akcji będą rosły w nieskończoność?

   W rzeczywistości to tylko kilka z długiej listy pytań, na które odpowiedź znajdziecie w pierwszym tomie książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku”.

   Akcje
   Pierw­szy dział książ­ki „In­te­li­gent­ny In­we­stor XXI wieku”. Do­wie­cie się z niego:

   • Czym jest akcja, a czym dywidenda?
   • Jak ocenić czy akcje są tanie, czy drogie?
   • Kim są „uliczni inwestorzy” i czemu zazwyczaj ponoszą straty?
   • Dlaczego wzrosty cen akcji trwają znacznie dłużej niż spadki?
   • Jak zmiany stóp procentowych wpływają na notowania?
   • Jaki wpływ na rynek akcji mają działania banków centralnych?
   • Jak ocenić, w której fazie hossy jesteśmy?
   • Dlaczego nie warto skupiać się wyłącznie na polskim rynku?
   • Jak zarabiać na spadkach cen akcji?
   • Jakie zjawiska wskazują na manię na rynku?
   • Jak rozpoznać dno bessy?
   • Czym są ETF-y i jak technicznie inwestować w akcje?

   Obligacje
   Rynek ob­li­ga­cji sta­no­wi fun­da­ment obec­ne­go sys­te­mu fi­nan­so­we­go. Tym bar­dziej na uwagę za­słu­gu­je dział, w któ­rym do­wie­cie się:

   • Czym jest obligacja?
   • Od czego zależy rentowność obligacji?
   • Na czym polega zależność między ceną i rentownością obligacji?
   • Dlaczego rynek obligacji jest ważniejszy od rynku akcji?
   • Jak banki centralne sztucznie zaniżają rentowność obligacji?
   • W jaki sposób Bank Japonii zabił tamtejszy rynek długu?
   • Dlaczego obligacje w kolejnych latach będą aktywem „gwarantującym stratę”?
   • Czym są długoterminowe cykle na rynku obligacji?
   • Jaki wpływ na rynek ma zaniżanie oficjalnej inflacji przez rządzących?
   • Czym się różnią obligacje korporacyjne od rządowych?
   • W jaki sposób sytuacja na rynku obligacji pozwala przewidzieć recesję?
   • Które obligacje odznaczają się największą zmiennością i ryzykiem?
   • Jak wykorzystać ETF-y do ochrony gotówki trzymanej u brokera?

   System monetarny i waluty
   Wy­jąt­ko­wo ważny dział za­my­ka­ją­cy I tom „In­te­li­gent­ne­go In­we­sto­ra XXI wieku”. W trak­cie jego lek­tu­ry do­wie­cie się:

   • W jaki sposób ewoluowały systemy monetarne?
   • Czym jest „standard złota”?
   • Co zmieniło się w systemie finansowym po upadku banku Lehman Brothers?
   • Czy globalne zadłużenie może rosnąć w nieskończoność?
   • Dlaczego bankierzy i politycy demonizują deflację?
   • Od kogo zależne są banki centralne?
   • W jaki sposób przeprowadza się ataki finansowe?
   • Jak kreuje się walutę?
   • Czemu dodruk waluty niekoniecznie musi prowadzić do hiperinflacji?
   • Jak upadają waluty lokalne i rezerwowe?
   • Co sprawia, że waluta jednego kraju jest tania, a drugiego droga?
   • W których walutach warto przechowywać kapitał?

    

   Trader21 książka

   TOM II – Inteligentny Inwestor XXI wieku

   Dlaczego bankierzy i politycy demonizują złoto? W jaki sposób przechowywać metale szlachetne? Który bank posiada najwięcej srebra? Od czego zależą ceny ropy? Dlaczego surowce mają przed sobą wspaniały okres? Czy inwestycja w nieruchomości chroni nasze portfele przed inflacją? Czym są REIT-y?

   Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznacie podczas lektury drugiego tomu książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku”. To prawdziwa skarbnica wiedzy na temat aktywów materialnych, czyli metali szlachetnych, surowców i nieruchomości.

   Metale szlachetne
   Pierw­szy z dzia­łów po­świę­co­nych ak­ty­wom ma­te­rial­nym. Do­wie­cie się z niego:

   • Czym różnią się pieniądz i waluta?
   • Co sprawia, że złoto idealnie sprawdza się w roli pieniądza?
   • Czemu banki centralne i komercyjne manipulują cenami złota i srebra?
   • Czy złoto jest „barbarzyńskim reliktem”, którego czas już się skończył?
   • Na czym polega różnica między złotem fizycznym a papierowym?
   • Czemu złoto przeszkadza bankierom i politykom?
   • Czy srebro wciąż może być traktowane jako metal szlachetny?
   • Czemu JP Morgan akumuluje gigantyczne ilości srebra?
   • Jak inwestować w złoto i srebro?
   • Dlaczego notowania spółek wydobywczych zmieniają się dużo mocniej niż ceny samych metali?
   • Kiedy pozbywać się metali szlachetnych?
   • Czy rewolucja w motoryzacji oznacza koniec popytu na pallad i platynę?

   Surowce
   Dział po­świę­co­ny su­row­com rol­nym, ener­ge­tycz­nym oraz me­ta­lom prze­my­sło­wym. Znaj­dzie­cie w nim od­po­wie­dzi na na­stę­pu­ją­ce py­ta­nia:

   • Dlaczego ceny surowców są dziś wyjątkowo niskie?
   • Z jakich indeksów korzystać podczas analizy rynku surowców?
   • Jak postęp technologiczny wpływa na spadek cen surowców?
   • Co odróżnia od siebie poszczególne grupy surowców?
   • Dlaczego surowce rolne zachowują się odwrotnie niż rynek akcji?
   • Czym jest efekt contango i jak wpływa na nasz wynik z inwestycji?
   • Dlaczego ropa naftowa jest najważniejszym surowcem na świecie i jak wpływa na ceny innych aktywów?
   • Czy ceny surowców są rzeczywiście zależne od globalnej koniunktury gospodarczej?
   • Dlaczego metale przemysłowe są uzależnione od sytuacji w Chinach?
   • Jak polityka może wpływać na ceny surowców?
   • Czy metale ziem rzadkich stanowią broń Chin w czasach wojny handlowej?
   • Jak analizować perspektywy spółek wydobywczych?

   Nieruchomości i REIT-y
   Dział po­świę­co­ny nie­ru­cho­mo­ściom, obej­mu­ją­cy rów­nież fun­du­sze in­we­stu­ją­ce w nie­ru­cho­mo­ści ko­mer­cyj­ne na całym świe­cie, czyli tzw. REIT-y. Do­wie­cie się z niego:

   • Co wpływa na ceny nieruchomości?
   • W jaki sposób ocenić perspektywy dla rynku nieruchomości?
   • Jak policzyć rzeczywistą rentowność z najmu?
   • Czy czeka nas zmiana zasad wyliczania raty kredytu?
   • Czemu strategia Kiyosakiego nie sprawdza się w Polsce?
   • Dlaczego nie warto inwestować wyłącznie w nieruchomości w Polsce?
   • Czym są REIT-y?
   • Jakie są rodzaje REIT-ów?
   • W jaki sposób porównywać ze sobą REIT-y oraz ETF-y na REIT-y?
   • Jak uzyskać ekspozycję na centra handlowe w Singapurze, a jak na biurowce w Hong Kongu?

    

   Trader21 książka Inteligentny inwestor XXI wieku tom III

   TOM III – Inteligentny Inwestor XXI wieku

   Dlaczego inwestowanie wyłącznie w akcje jest skazane na porażkę? Jak zbudować własny portfel? Dlaczego kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni? Jaki wpływ na wyniki inwestora ma jego psychika? Jak legalnie zoptymalizować podatki od zysków kapitałowych i ile można na tym zaoszczędzić?

   Trzeci tom książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku” to unikalna wiedza z zakresu budowy portfela inwestycyjnego, optymalizacji podatkowej oraz psychologii inwestowania.

   Budowa portfela inwestycyjnego
   Ak­ty­wa opi­sa­ne w po­przed­nich to­mach książ­ki na­le­ży po­łą­czyć ze sobą w ra­mach port­fe­la in­we­sty­cyj­ne­go. W tym dzia­le autor ob­ja­śnia:

   • Po co nam dywersyfikacja portfela inwestycyjnego?
   • Jak uzyskać zadowalające wyniki przy niskiej zmienności?
   • Czy portfel oparty wyłącznie na akcjach i obligacjach gwarantuje zysk?
   • Na czym polega „rebalansowanie” portfela?
   • Jakie portfele radziły sobie najlepiej na przestrzeni ostatnich 50 lat?
   • Czy istnieje uniwersalny portfel dla każdego?
   • Dlaczego zarządzanie gotówką stanowi klucz do sukcesu?
   • Jak zachowują się poszczególne aktywa w obliczu trendów inflacyjnych, a jak deflacyjnych?
   • Czym różnią się permanentne portfele od portfela Tradera21?

   Dywersyfikacja geograficzna i optymalizacja podatkowa
   Jeśli chce­my za­bez­pie­czyć się przed po­my­sła­mi po­li­ty­ków, warto roz­wa­żyć pewne roz­wią­za­nia. Lek­tu­ra tego dzia­łu po­ka­że Wam:

   • Dlaczego nie powinniśmy wiązać całego majątku z jednym krajem?
   • W jakich sytuacjach uzasadnione i opłacalne jest założenie spółki zagranicznej?
   • W którym kraju założyć konto bankowe i dlaczego?
   • Których brokerów wybierać, aby zapewnić sobie dostęp do tanich, amerykańskich ETF-ów?
   • Gdzie przechowywać metale szlachetne?
   • Czy możliwe jest „wieczne odroczenie” podatku od zysków kapitałowych?
   • Jak spieniężyć kryptowaluty bez konieczności płacenia podatku?
   • Jakie obowiązki wiążą się z posiadaniem spółki zagranicznej?
   • Czy jest sens wykorzystywać konta IKE lub IKZE w ramach optymalizacji podatkowej?

   Psychologia inwestowania
   Emo­cje mają gi­gan­tycz­ny wpływ na wy­ni­ki z in­we­sty­cji. Mimo to, temat ten czę­sto się igno­ru­je. Z dzia­łu po­świę­co­ne­go psy­cho­lo­gii in­we­sto­wa­nia do­wie­cie się:

   • Jak emocje przekładają się na wyniki inwestycyjne?
   • Dlaczego śledzenie newsów utrudnia życie inwestora?
   • W jaki sposób umiejętnie filtrować informacje?
   • Jak kreuje się wyniki „lepsze od oczekiwanych”?
   • Jak statystyki wprowadzają inwestorów w błąd?
   • Jak pracować nad naszą psychiką?
   • Czy powinniśmy często zaglądać na konto brokerskie?
   • Kiedy inwestor powinien zachowywać nadzwyczajną czujność?
   • Jakie efekty może przynieść przesadna pewność siebie?
   • Dlaczego nauka historii jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu?

    

   Trader21 książka ebook tom 4

   TOM IV – Inteligentny Inwestor XXI wieku

   Czwarty i zarazem ostatni tom książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku” pokazuje, w jaki sposób w praktyce wykorzystać wiedzę zawartą w poprzednich częściach książki.

   Jak wybrać optymalnego brokera? W jaki sposób uzyskać dostęp do amerykańskich ETF-ów? Na co zwracać uwagę przy zakupie złota i srebra w postaci fizycznej? Jak wyszukiwać najatrakcyjniejsze spółki? W jaki sposób samodzielnie tworzyć wykresy pomagające analizować sytuację rynkową? To tylko część długiej listy praktycznych rozwiązań, które mogą ułatwić życie inwestora, oszczędzając jego czas, pieniądze i nerwy.

   Inwestowanie w praktyce
   Wie­dza teo­re­tycz­na nie ma zna­cze­nia, jeśli nie po­tra­fi­my wy­ko­rzy­stać jej w prak­ty­ce. Dla­te­go też po­wstał dział z któ­re­go do­wie­cie się:

   • Jak wybierać brokera pod kątem długoterminowych inwestycji?
   • Jak zakupić akcje i ETF-y?
   • W jaki sposób możemy samodzielnie prześwietlić ETF?
   • Jak grać na spadki?
   • W jaki sposób obliczyć contango czy backwardation?
   • Czym są skanery akcji i jak z nich korzystać?
   • Jak w bezpieczny sposób kupić metale szlachetne?
   • W jaki sposób kupować kryptowaluty i gdzie je przechowywać?
   • Jak analizować REIT-y oraz ETF-y na REIT-y?
   • Jak zabezpieczać inwestycje przed wahaniami kursów walut?

   Najczęstsze błędy inwestycyjne
   Swo­imi błę­da­mi in­we­sty­cyj­ny­mi oraz prze­my­śle­nia­mi na temat gieł­dy po­dzie­li­li się za­rów­no Tra­de­r21, jak i naj­ak­tyw­niej­si ko­men­ta­to­rzy z bloga In­de­pen­dent­Tra­der.pl. Na bazie ich tek­stów do­wie­cie się:

   • Dlaczego nie powinniśmy stawiać wszystkiego na jedną kartę, nawet jeśli jesteśmy pewni swojego wyboru?
   • Jak w praktyce działa schemat „pump and dump” oraz jak nie paść jego ofiarą?
   • Dlaczego nawet podczas współpracy z doradcą powinniśmy myśleć samodzielnie?
   • Czym kończy się wybieranie skrajnie taniego brokera?
   • Czy budowa wymarzonego domu może okazać się nietrafioną inwestycją?
   • Dlaczego należy jak najszybciej wycofywać środki z kantorów internetowych?
   • Czym jest overtrading?
   • Jak zmieniła się giełda od kiedy banki centralne zaczęły masowy dodruk waluty?
   • Jak obronić się przed politykami i kryzysem?
   • W jakich momentach bankierzy mówią o pojawieniu się „bańki spekulacyjnej”?

   Case Study
   Na ko­niec książ­ki Tra­de­r21 od­po­wie­dział na kil­ka­dzie­siąt klu­czo­wych pytań do­ty­czą­cych za­rów­no po­szcze­gól­nych ak­ty­wów, geo­po­li­ty­ki, jak i in­dy­wi­du­al­nych sy­tu­acji in­we­sto­rów. W tym dzia­le autor wy­ja­śnia:

   • Czy opłaca się nabywać akcje spółek dywidendowych tuż przed przyznaniem prawa do dywidendy?
   • Na czym polega prawo poboru?
   • Czy może dojść do sytuacji w której mamy recesję, a jednocześnie ceny akcji i obligacji idą w górę?
   • Czy możliwe jest odejście od gotówki w krajach słabiej rozwiniętych?
   • Jak udowodnić, że banki komercyjne manipulują cenami złota i srebra?
   • Który z krajów Unii Europejskiej, jako drugi po Wielkiej Brytanii, zdecyduje się opuścić wspólnotę?
   • Dlaczego UE rozwija się dziś wolniej od Stanów Zjednoczonych i dużo wolniej od Chin?
   • Które sektory gospodarki przestaną istnieć w kolejnych latach?
   • Czy warto kupować akcje spółki, w której pracujemy?
   • Przy jakim budżecie można przejść na emeryturę i skupić się na inwestowaniu?
   • W jaki sposób kontynuować edukację po przeczytaniu „Inteligentnego Inwestora XXI wieku”?

   Trader21 o „Inteligentnym inwestorze XXI wieku”:

   Na czym właściwie zarabiają inwestorzy? – Paweł Zaremba-Śmietański [webinar]:

   Odsłuchaj fragment książki dotyczący systemów monetarnych i walki banków centralnych z recesją.
   Klikając w tytuł podcastu możesz pobrać nagranie ze strony Spreaker w formie mp3:
   Listen to „011. Trader21 – zmiany w systemach monetarnych | Banki centralne i ich walka z recesją” on Spreaker.

   Trader21
   Trader21 – przedsiębiorca, inwestor z wieloletnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Pierwszą firmę założył już w trakcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Okazała się ona strzałem w dziesiątkę. Po kilku kolejnych latach wszystkie firmy, jakie kontrolował, zatrudniały łącznie kilkadziesiąt osób. W międzyczasie ukończył MBA na University of Illinois. Należał również do Business Centre Club (prestiżowy klub pracodawców).   W 2008 roku wycofał się z biznesów, po czym zaczął podróżować po świecie. Poznawanie innych kultur pozwoliło mu otworzyć umysł oraz całkowicie inaczej spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. W ciągu kilku kolejnych lat mieszkał m.in. w Indonezji, Singapurze i na Kostaryce. Ostatecznie w 2012 roku osiadł na Majorce. Wtedy też założył bloga IndependentTrader.pl, gdzie zaczął publikować artykuły o tematyce inwestycyjnej.   Jego teksty – pisane przystępnym językiem – przyciągnęły tysiące czytelników, a blog zaczął być dostrzegany w Internecie. W 2014 roku zajął II miejsce w konkursie „Ekonomiczny Blog Roku” organizowanym przez Money.pl. Z kolei na konferencjach Invest Cuffs blog IndependentTrader.pl dwukrotnie zwyciężył w kategorii „Blog Roku” (2016, 2017), a sam autor dwukrotnie został uznany za „Osobowość Roku” (2017, 2019). W międzyczasie stworzył kurs „Inteligentny Inwestor”, którego ostatnią – trzecią edycję kursanci ocenili na 9,6 w 10-stopniowej skali.   Poza działalnością związaną z blogiem Trader21 poprowadził kilkadziesiąt wykładów, wziął udział w długiej liście debat oraz udzielił setek wywiadów. Przez cały czas trzymał się zasady, że wiedza o inwestowaniu powinna być przekazywana prostym językiem, tak aby mogło z niej skorzystać jak najwięcej osób. Tym założeniem kierował się również podczas pisania książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku”.

   Spis treści – tom I

   Wstęp
   I. Akcje
   1. Czym jest akcja?
   2. Cykle gospodarcze
   3. Cykle na rynkach akcji
   4. Bańka na co drugim cyklu
   5. Stopy procentowe i ich wpływ na rynek akcji
   6. Jak ocenić, czy akcje są drogie, czy tanie?
   7. Czemu wyceny są tak piekielnie ważne
   8. Idealny moment do zakupu akcji
   9. Myślenie globalne
   10. Okazje, które podrzuca nam sam rynek
   10. Jak technicznie inwestować w akcje?
   12. Jak zarabiać na spadkach i czemu to takie trudne?
   13. Kiedy kupować, czyli trochę analizy technicznej
   14. Akcje – sytuacja obecna

   II. Obligacje
   1. Czym jest obligacja?
   2. Rodzaje obligacji
   3. Co wpływa na ceny obligacji?
   4. Rentowność vs. cena obligacji
   5. Cykliczność na rynku obligacji
   6. Problem globalnego zadłużenia
   7. Nieubłagana demografia
   8. Czemu rządy systematycznie zaniżają inflację
   9. Jak banki centralne manipulują rynkiem długu?
   10. Jak przeprowadza się ataki finansowe na dany kraj?
   11. Obligacje korporacyjne
   12. Kiedy inwestować w obligacje rządowe?
   13. Kiedy inwestować w obligacje korporacyjne?
   14. Jak inwestować w obligacje?
   15. Czemu nie shortuję obligacji?
   16. Polski rynek obligacji
   17. Obligacje – sytuacja obecna

   III. System monetarny i walutowy
   1. Ewolucja czy destrukcja systemów monetarnych
   2. Banki centralne i ich walka z recesją
   3. Świat po Lehman Brothers
   4. Czemu dodruk nie prowadzi do hiperinflacji?
   5. Jak kreuje się walutę?
   6. Inflacja vs. deflacja
   7. Mocna waluta vs. słaba waluta
   8. W jaki sposób przeprowadza się ataki walutowe?
   9. PKB – wskaźnik fałszujący rzeczywistość
   10. Demokracja parlamentarna, czyli jedno wielkie oszustwo
   11. Czym jest Modern Monetary Theory?
   12. Czemu ekonomiści demonizują standard złota?
   13. Czy Polska powinna wchodzić do strefy euro?
   14. Rodzaje walut
   15. Co wpływa na kurs waluty?
   16. Analiza najważniejszych walut
   17. Jak inwestować w waluty?

    

   Spis treści – tom II

   I. Metale szlachetne
   1. Złoto jako ochrona majątku
   2. Ile złota jest na świecie?
   3. Czemu politycy i bankierzy nienawidzą złota?
   4. Czy złoto wciąż ma znaczenie?
   5. Problem globalnego zadłużenia a perspektywy dla metali
   6. Złoto fizyczne vs. papierowe
   7. Czy złoto dobrze chroni wartość w okresie inflacji?
   8. Walka z gotówką
   9. Srebro – młodszy brat złota
   10. Specyfika rynku srebra
   11. Historia braci Hunt
   12. ETF-y na złoto i srebro
   13. Jak to jest z tym VAT-em na srebro?
   14. Co lepiej kupić – złoto czy srebro?
   15. Jak inwestować w złoto i srebro? Wstęp do praktyki
   16. Inwestowanie poprzez spółki wydobywcze
   17. Kiedy pozbywać się złota i srebra?
   18. Specyfika rynku platyny
   19. Specyfika rynku palladu
   20. Jak inwestować w platynę i pallad
   21. Metale szlachetne – obecna sytuacja

   II. Surowce
   1. Po co mi surowce?
   2. Indeksy surowcowe
   3. Ceny surowców na tle danych historycznych
   4. Surowce vs. inflacja
   5. Efekt contango i backwardation

   III. Nieruchomości
   1. Czego nie powiedzą Wam szkoleniowcy od nieruchomości?
   2. Jak zmienił się rynek nieruchomości na przestrzeni dekady?
   3. Inflacja w Polsce i na świecie
   4. Jak stopy procentowe wpływają na wysokość rat kredytowych?
   5. Dostępność mieszkań za przeciętne wynagrodzenie
   6. Ceny mieszkań w poszczególnych miastach
   7. Ile możemy zarobić na wynajmie?
   8. Co zrobić, aby zwiększyć rentowność z inwestycji?
   9. Trendy na rynku nieruchomości mieszkalnych
   10. Czemu strategia Kiyosakiego nie sprawdza się w polskich warunkach?
   11. Nieruchomości z „gwarancją zysku”
   12. Flipy, czyli kup – wyremontuj – sprzedaj
   13. Nieruchomości w Hiszpanii, czyli jak łapać naiwnych?
   14. Inwestowanie w ziemię rolną
   6. Czym jest raport Commitment of Traders?
   7. Surowce rolne
   8. Ropa naftowa i jej wyjątkowe znaczenie
   9. Pozostałe surowce energetyczne
   10. Metale przemysłowe
   11. Wpływ Chin na rynek metali przemysłowych
   12. Metale ziem rzadkich
   13. Rewolucja w motoryzacji i jej wpływ na rynek surowców
   14. Geopolityka a rynek surowców
   15. Jak analizować perspektywy spółek wydobywczych?
   16. Surowce – obecna sytuacja
   15. Inwestowanie w lokale komercyjne
   16. Czym są REIT-y, czyli jak inwestować w biurowce w Singapurze czy hotele w Hong Kongu?
   17. Rodzaje REIT-ów
   18. Co wpływa na notowania REIT-ów?
   19. Globalny rynek REIT-ów?
   20. Jak sprawdzić, czy REIT jest drogi czy tani?
   21. Bezpieczeństwo inwestycji w REIT-y
   22. Jak inwestować w REIT-y?

    

   Spis treści – tom III

   I. Budowa portfela
   1. Czy warto budować portfel samodzielnie?
   2. Po co nam łączenie aktywów
   3. Portfel Benjamina Grahama
   4. Portfel Harry`ego Browne`a
   5. Portfel Marca Fabera
   6. Moar, czyli koncepcja Michaela O`Higginsa
   7. Różne aktywa i portfele w latach 1972-2019
   8. Różnica między PPT, a moim portfelem
   9. Profile inwestorów. Czy istnieje portfel dla każdego?
   10. Płynna granica między aktywami
   11. Aktywa w obliczu różnych trendów inflacyjnych
   12. Historia się rymuje
   13. Po co nam dywersyfikacja?

   II. Dywersyfikacja geograficzna
   1. Obywatelstwo
   2. Rezydencja podatkowa
   3. Spółki zagraniczne
   4. Jak w pełni wykorzystać dywersyfikację geograficzną?
   5. Rachunek w banku
   6. Konto brokerskie
   7. Metale szlachetne

   III. Optymalizacja podatkowa
   1. Pytania i odpowiedzi

   IV. Psychologia inwestowania
   1. Ile tracimy z powodu naszych emocji
   2. Anegdoty i milczące dowody
   3. Jak dziennikarze mieszają inwestorom w głowach?
   4. Nie ufaj ekonomistom
   5. Dlaczego nie powinieneś słuchać rad bankierów centralnych?
   6. Jak kreuje się wyniki lepsze od oczekiwanych?
   7. Jak podchodzić do statystyk?
   8. Obsesja zyskowności
   9. Przesadna pewność siebie
   10. Inwestowanie to maraton, a nie sprint
   11. Umiejętne filtrowanie informacji poprawia wyniki inwestorów
   12. Jak wzmacniać psychikę pod kątem inwestycji?
   13. Kiedy zachowywać nadzwyczajną czujność?
   14. Czy tłum faktycznie traci na rynkach?
   15. Kierują nami nastroje
   16. Nie trać głowy

    

   Spis treści – tom IV

   I. Praktyczne aspekty inwestowania
   1. Wybór brokera
   2. Jak założyć konto brokerskie i  dokonać pierwszej wpłaty?
   3. Obsługa platformy transakcyjnej
   4. Pomyłki przy zawieraniu transakcji
   5. Jak wyszukać i  prześwietlić ETF?
   6. Jak grać na spadki?
   7. Skanery, wykresy – jak korzystać z narzędzi inwestora?
   8. Buy limit, stop loss i  inne automatyczne zlecenia
   9. Jak inwestować w  obligacje?
   10. Zakupy metalu fizycznego
   11. Jak inwestować w  surowce poprzez kontrakty i  ETN-y?
   12. Obliczanie contango
   13. Inwestowanie w  opcje
   14. Jak analizować REIT-y i  ETF-y na REIT-y?
   15. Jak inwestować w  krypto z  wykorzystaniem tradycyjnych walut?
   16. Jak otworzyć pozycję na rynku walut?
   17. Jak i  kiedy zabezpieczać inwestycje z wykorzystaniem rynku forex?

   II. Moje błędy z  przeszłości
   1. Nie inwestuj pieniędzy, których możesz potrzebować w  przewidywalnym czasie
   2. Insider trading
   3. Doradcy wybierający perełki z  GPW
   4. Nie ma ludzi nieomylnych
   5. Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę
   6. Niedocenianie desperacji banków centralnych
   7. Niedocenianie desperacji polityków
   8. Shortowanie modnych aktywów nim ulica straci wiarę
   9. Marginalizowanie zagrożeń
   10. Trzymanie straty na shortach mimo manii
   11. Wybór taniego brokera
   12. Nie trzymaj pieniędzy w  kantorach internetowych
   13. „Zabezpieczone” obligacje
   14. Budowa domu
   15. Przyjmowanie poglądów zbieżnych z naszymi. Odrzucanie przeciwnych

   III. Przemyślenia naszych Czytelników
   1. Błędy i  przemyślenia
   2. Komentarze

   IV. Case Study
   1. Akcje
   2. Obligacje
   3. System monetarny i  waluty
   4. Metale szlachetne
   5. Surowce
   6. Nieruchomości i REIT-y
   7. Budowa portfela inwestycyjnego
   8. Geopolityka, ekonomia, sprawy gospodarcze
   9. Edukacja
   10. Indywidualne przypadki
   11. Techniczne aspekty

   dr Przemysław Kwiecień, CFA, doradca inwestycyjny nr 696
   Czę­sto za­sta­na­wia mnie fakt, jak mało czasu i uwagi jako spo­łe­czeń­stwo przy­kła­da­my do na­szych fi­nan­sów. Au­to­ra książ­ki cenię przede wszyst­kim za nie­stru­dzo­ną pracę na rzecz sze­rze­nia tej po­trzeb­nej wie­dzy. W wielu ob­sza­rach po­dzie­lam rów­nież jego chłod­ne po­dej­ście do in­we­sty­cji, po­zba­wio­ne tak po­wszech­nej dziś za­chłan­no­ści, a na­kie­ro­wa­ne na cele przy uwzględ­nie­niu ryzyka. Każdy z nas jest in­we­sto­rem, cza­sem nie­ste­ty bar­dzo nie­świa­do­mym. Je­stem prze­ko­na­ny, że przy­swo­je­nie choć czę­ści wie­dzy, którą dzie­li się Tra­de­r21 bę­dzie tylko z ko­rzy­ścią dla czytel­nika.

   Marcin Wenus, redaktor naczelny Comparic.pl, prezes fundacji Invest Cuffs
   Dzia­łal­ność Tra­de­ra­21 śle­dzę od lat. Tym samym o war­tość me­ry­to­rycz­ną książ­ki byłem spo­koj­ny. Ogrom­na ilość in­for­ma­cji, przy­wią­za­nie do de­ta­li, jak i pro­sty język spra­wi­ły, że po prze­czy­taniu (póki co) pierw­sze­go tomu je­stem pod ogrom­nym wra­że­niem. Nie­cier­pli­wie cze­kam na ko­lej­ne.

   Dawid Augustyn, redaktor naczelny FXMAG
   „In­te­li­gent­ny In­we­stor XXI wieku” to spore przed­się­wzię­cie. Na całe szczę­ście oprócz ilo­ści, autor za­ofe­ro­wał też ja­kość. Myślę, że dla sta­łych czy­tel­ni­ków Tra­de­ra­21 ważny bę­dzie rów­nież fakt, że opi­sał wiele za­gad­nień, które wcze­śniej nie po­ja­wia­ły się na blogu.

   Michał Masłowski, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
   Tra­de­r21 z po­wo­dze­niem re­ali­zu­je misję edu­ko­wa­nia pol­skich in­we­sto­rów. Były ar­ty­ku­ły, wy­wia­dy, wy­kła­dy, aż w końcu przy­szedł czas na książ­kę. I to jaką! „In­te­li­gent­ny In­we­stor XXI wieku” to naj­lep­sze roz­wią­za­nie dla osób, które chcą do­wie­dzieć się jak za­rzą­dzać swoim ka­pi­ta­łem na gieł­dzie (i nie tylko).

   Recenzje klientów:

   Średnia ocena klientów:
   349,00 499,00 
   Liczba wszystkich recenzji: 68

   68 opinie Inteligentny Inwestor XXI wieku – pakiet 4 tomów

   Ładowanie...

   Dodaj recenzję


   Wróć do strony