Inteligentny Inwestor XXI wieku – pakiet 4 tomów

(73 opinie klienta)
Kategoria: , , ,
Wydawnictwo: Independent Publishing
Okładka: twarda
Ebook: .pdf .epub

499,00 

Czas wysyłki: Towar tymczasowo niedostępny

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Inteligentny Inwestor XXI wieku – 4 tomy

Pierw­sza książ­ka Tra­de­ra­21, za­ło­ży­cie­la In­de­pen­dent­Tra­der.pl, dwu­krot­nie uzna­ne­go za naj­lep­szy blog fi­nan­so­wy w Pol­sce. Wy­jąt­ko­wa po­zy­cja na pol­skim rynku wy­daw­ni­czym.

Tom I – Akcje, ob­li­ga­cje, sys­tem mo­ne­tar­ny oraz wa­lu­ty.
Tom II – Me­ta­le szla­chet­ne, su­row­ce, nie­ru­cho­mo­ści oraz REIT-y.
Tom III – Bu­do­wa port­fe­la in­we­sty­cyj­ne­go, dy­wer­sy­fi­ka­cja geo­gra­ficz­na oraz psy­cho­lo­gia in­we­sto­wa­nia.
Tom IV – Prak­tycz­ne aspek­ty in­we­sto­wa­nia oraz naj­czę­ściej po­peł­nia­ne błędy.

Nie­mal 1000 stron, bę­dą­cych efek­tem 15 lat do­świad­czeń au­to­ra na ryn­kach fi­nan­so­wych. Ca­łość na­pi­sa­na pro­stym ję­zy­kiem. Wy­łącz­nie prak­tycz­na wie­dza, zero aka­de­mic­kie­go beł­ko­tu.

Inteligentny inwestor XXI wieku tom I

TOM I – Inteligentny Inwestor XXI wieku

Co jest ważniejsze – rynek akcji czy obligacji? Jak określić czy akcje są drogie czy tanie? Jak to możliwe, że ceny obligacji rosną od niemal 40 lat? Jak kreuje się walutę? Na czym opiera się obecny system monetarny? Z czego wynika fakt, że waluta jednego kraju jest tania, a innego droga? Czy banki centralne mogą sprawić, że ceny akcji będą rosły w nieskończoność?

W rzeczywistości to tylko kilka z długiej listy pytań, na które odpowiedź znajdziecie w pierwszym tomie książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku”.

Akcje

Pierw­szy dział książ­ki „In­te­li­gent­ny In­we­stor XXI wieku”. Do­wie­cie się z niego:

 • Czym jest akcja, a czym dywidenda?
 • Jak ocenić czy akcje są tanie, czy drogie?
 • Kim są „uliczni inwestorzy” i czemu zazwyczaj ponoszą straty?
 • Dlaczego wzrosty cen akcji trwają znacznie dłużej niż spadki?
 • Jak zmiany stóp procentowych wpływają na notowania?
 • Jaki wpływ na rynek akcji mają działania banków centralnych?
 • Jak ocenić, w której fazie hossy jesteśmy?
 • Dlaczego nie warto skupiać się wyłącznie na polskim rynku?
 • Jak zarabiać na spadkach cen akcji?
 • Jakie zjawiska wskazują na manię na rynku?
 • Jak rozpoznać dno bessy?
 • Czym są ETF-y i jak technicznie inwestować w akcje?

Obligacje

Rynek ob­li­ga­cji sta­no­wi fun­da­ment obec­ne­go sys­te­mu fi­nan­so­we­go. Tym bar­dziej na uwagę za­słu­gu­je dział, w któ­rym do­wie­cie się:

 • Czym jest obligacja?
 • Od czego zależy rentowność obligacji?
 • Na czym polega zależność między ceną i rentownością obligacji?
 • Dlaczego rynek obligacji jest ważniejszy od rynku akcji?
 • Jak banki centralne sztucznie zaniżają rentowność obligacji?
 • W jaki sposób Bank Japonii zabił tamtejszy rynek długu?
 • Dlaczego obligacje w kolejnych latach będą aktywem „gwarantującym stratę”?
 • Czym są długoterminowe cykle na rynku obligacji?
 • Jaki wpływ na rynek ma zaniżanie oficjalnej inflacji przez rządzących?
 • Czym się różnią obligacje korporacyjne od rządowych?
 • W jaki sposób sytuacja na rynku obligacji pozwala przewidzieć recesję?
 • Które obligacje odznaczają się największą zmiennością i ryzykiem?
 • Jak wykorzystać ETF-y do ochrony gotówki trzymanej u brokera?

System monetarny i waluty

Wy­jąt­ko­wo ważny dział za­my­ka­ją­cy I tom „In­te­li­gent­ne­go In­we­sto­ra XXI wieku”. W trak­cie jego lek­tu­ry do­wie­cie się:

 • W jaki sposób ewoluowały systemy monetarne?
 • Czym jest „standard złota”?
 • Co zmieniło się w systemie finansowym po upadku banku Lehman Brothers?
 • Czy globalne zadłużenie może rosnąć w nieskończoność?
 • Dlaczego bankierzy i politycy demonizują deflację?
 • Od kogo zależne są banki centralne?
 • W jaki sposób przeprowadza się ataki finansowe?
 • Jak kreuje się walutę?
 • Czemu dodruk waluty niekoniecznie musi prowadzić do hiperinflacji?
 • Jak upadają waluty lokalne i rezerwowe?
 • Co sprawia, że waluta jednego kraju jest tania, a drugiego droga?
 • W których walutach warto przechowywać kapitał?

Trader21 książka

TOM II – Inteligentny Inwestor XXI wieku

Dlaczego bankierzy i politycy demonizują złoto? W jaki sposób przechowywać metale szlachetne? Który bank posiada najwięcej srebra? Od czego zależą ceny ropy? Dlaczego surowce mają przed sobą wspaniały okres? Czy inwestycja w nieruchomości chroni nasze portfele przed inflacją? Czym są REIT-y?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznacie podczas lektury drugiego tomu książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku”. To prawdziwa skarbnica wiedzy na temat aktywów materialnych, czyli metali szlachetnych, surowców i nieruchomości.

Metale szlachetne

Pierw­szy z dzia­łów po­świę­co­nych ak­ty­wom ma­te­rial­nym. Do­wie­cie się z niego:

 • Czym różnią się pieniądz i waluta?
 • Co sprawia, że złoto idealnie sprawdza się w roli pieniądza?
 • Czemu banki centralne i komercyjne manipulują cenami złota i srebra?
 • Czy złoto jest „barbarzyńskim reliktem”, którego czas już się skończył?
 • Na czym polega różnica między złotem fizycznym a papierowym?
 • Czemu złoto przeszkadza bankierom i politykom?
 • Czy srebro wciąż może być traktowane jako metal szlachetny?
 • Czemu JP Morgan akumuluje gigantyczne ilości srebra?
 • Jak inwestować w złoto i srebro?
 • Dlaczego notowania spółek wydobywczych zmieniają się dużo mocniej niż ceny samych metali?
 • Kiedy pozbywać się metali szlachetnych?
 • Czy rewolucja w motoryzacji oznacza koniec popytu na pallad i platynę?

Surowce

Dział po­świę­co­ny su­row­com rol­nym, ener­ge­tycz­nym oraz me­ta­lom prze­my­sło­wym. Znaj­dzie­cie w nim od­po­wie­dzi na na­stę­pu­ją­ce py­ta­nia:

 • Dlaczego ceny surowców są dziś wyjątkowo niskie?
 • Z jakich indeksów korzystać podczas analizy rynku surowców?
 • Jak postęp technologiczny wpływa na spadek cen surowców?
 • Co odróżnia od siebie poszczególne grupy surowców?
 • Dlaczego surowce rolne zachowują się odwrotnie niż rynek akcji?
 • Czym jest efekt contango i jak wpływa na nasz wynik z inwestycji?
 • Dlaczego ropa naftowa jest najważniejszym surowcem na świecie i jak wpływa na ceny innych aktywów?
 • Czy ceny surowców są rzeczywiście zależne od globalnej koniunktury gospodarczej?
 • Dlaczego metale przemysłowe są uzależnione od sytuacji w Chinach?
 • Jak polityka może wpływać na ceny surowców?
 • Czy metale ziem rzadkich stanowią broń Chin w czasach wojny handlowej?
 • Jak analizować perspektywy spółek wydobywczych?

Nieruchomości i REIT-y

Dział po­świę­co­ny nie­ru­cho­mo­ściom, obej­mu­ją­cy rów­nież fun­du­sze in­we­stu­ją­ce w nie­ru­cho­mo­ści ko­mer­cyj­ne na całym świe­cie, czyli tzw. REIT-y. Do­wie­cie się z niego:

 • Co wpływa na ceny nieruchomości?
 • W jaki sposób ocenić perspektywy dla rynku nieruchomości?
 • Jak policzyć rzeczywistą rentowność z najmu?
 • Czy czeka nas zmiana zasad wyliczania raty kredytu?
 • Czemu strategia Kiyosakiego nie sprawdza się w Polsce?
 • Dlaczego nie warto inwestować wyłącznie w nieruchomości w Polsce?
 • Czym są REIT-y?
 • Jakie są rodzaje REIT-ów?
 • W jaki sposób porównywać ze sobą REIT-y oraz ETF-y na REIT-y?
 • Jak uzyskać ekspozycję na centra handlowe w Singapurze, a jak na biurowce w Hong Kongu?

Trader21 książka Inteligentny inwestor XXI wieku tom III

TOM III – Inteligentny Inwestor XXI wieku

Dlaczego inwestowanie wyłącznie w akcje jest skazane na porażkę? Jak zbudować własny portfel? Dlaczego kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni? Jaki wpływ na wyniki inwestora ma jego psychika? Jak legalnie zoptymalizować podatki od zysków kapitałowych i ile można na tym zaoszczędzić?

Trzeci tom książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku” to unikalna wiedza z zakresu budowy portfela inwestycyjnego, optymalizacji podatkowej oraz psychologii inwestowania.

Budowa portfela inwestycyjnego

Ak­ty­wa opi­sa­ne w po­przed­nich to­mach książ­ki na­le­ży po­łą­czyć ze sobą w ra­mach port­fe­la in­we­sty­cyj­ne­go. W tym dzia­le autor ob­ja­śnia:

 • Po co nam dywersyfikacja portfela inwestycyjnego?
 • Jak uzyskać zadowalające wyniki przy niskiej zmienności?
 • Czy portfel oparty wyłącznie na akcjach i obligacjach gwarantuje zysk?
 • Na czym polega „rebalansowanie” portfela?
 • Jakie portfele radziły sobie najlepiej na przestrzeni ostatnich 50 lat?
 • Czy istnieje uniwersalny portfel dla każdego?
 • Dlaczego zarządzanie gotówką stanowi klucz do sukcesu?
 • Jak zachowują się poszczególne aktywa w obliczu trendów inflacyjnych, a jak deflacyjnych?
 • Czym różnią się permanentne portfele od portfela Tradera21?

Dywersyfikacja geograficzna i optymalizacja podatkowa

Jeśli chce­my za­bez­pie­czyć się przed po­my­sła­mi po­li­ty­ków, warto roz­wa­żyć pewne roz­wią­za­nia. Lek­tu­ra tego dzia­łu po­ka­że Wam:

 • Dlaczego nie powinniśmy wiązać całego majątku z jednym krajem?
 • W jakich sytuacjach uzasadnione i opłacalne jest założenie spółki zagranicznej?
 • W którym kraju założyć konto bankowe i dlaczego?
 • Których brokerów wybierać, aby zapewnić sobie dostęp do tanich, amerykańskich ETF-ów?
 • Gdzie przechowywać metale szlachetne?
 • Czy możliwe jest „wieczne odroczenie” podatku od zysków kapitałowych?
 • Jak spieniężyć kryptowaluty bez konieczności płacenia podatku?
 • Jakie obowiązki wiążą się z posiadaniem spółki zagranicznej?
 • Czy jest sens wykorzystywać konta IKE lub IKZE w ramach optymalizacji podatkowej?

Psychologia inwestowania

Emo­cje mają gi­gan­tycz­ny wpływ na wy­ni­ki z in­we­sty­cji. Mimo to, temat ten czę­sto się igno­ru­je. Z dzia­łu po­świę­co­ne­go psy­cho­lo­gii in­we­sto­wa­nia do­wie­cie się:

 • Jak emocje przekładają się na wyniki inwestycyjne?
 • Dlaczego śledzenie newsów utrudnia życie inwestora?
 • W jaki sposób umiejętnie filtrować informacje?
 • Jak kreuje się wyniki „lepsze od oczekiwanych”?
 • Jak statystyki wprowadzają inwestorów w błąd?
 • Jak pracować nad naszą psychiką?
 • Czy powinniśmy często zaglądać na konto brokerskie?
 • Kiedy inwestor powinien zachowywać nadzwyczajną czujność?
 • Jakie efekty może przynieść przesadna pewność siebie?
 • Dlaczego nauka historii jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu?

Trader21 książka ebook tom 4

TOM IV – Inteligentny Inwestor XXI wieku

Czwarty i zarazem ostatni tom książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku” pokazuje, w jaki sposób w praktyce wykorzystać wiedzę zawartą w poprzednich częściach książki.

Jak wybrać optymalnego brokera? W jaki sposób uzyskać dostęp do amerykańskich ETF-ów? Na co zwracać uwagę przy zakupie złota i srebra w postaci fizycznej? Jak wyszukiwać najatrakcyjniejsze spółki? W jaki sposób samodzielnie tworzyć wykresy pomagające analizować sytuację rynkową? To tylko część długiej listy praktycznych rozwiązań, które mogą ułatwić życie inwestora, oszczędzając jego czas, pieniądze i nerwy.

Inwestowanie w praktyce

Wie­dza teo­re­tycz­na nie ma zna­cze­nia, jeśli nie po­tra­fi­my wy­ko­rzy­stać jej w prak­ty­ce. Dla­te­go też po­wstał dział z któ­re­go do­wie­cie się:

 • Jak wybierać brokera pod kątem długoterminowych inwestycji?
 • Jak zakupić akcje i ETF-y?
 • W jaki sposób możemy samodzielnie prześwietlić ETF?
 • Jak grać na spadki?
 • W jaki sposób obliczyć contango czy backwardation?
 • Czym są skanery akcji i jak z nich korzystać?
 • Jak w bezpieczny sposób kupić metale szlachetne?
 • W jaki sposób kupować kryptowaluty i gdzie je przechowywać?
 • Jak analizować REIT-y oraz ETF-y na REIT-y?
 • Jak zabezpieczać inwestycje przed wahaniami kursów walut?

Najczęstsze błędy inwestycyjne

Swo­imi błę­da­mi in­we­sty­cyj­ny­mi oraz prze­my­śle­nia­mi na temat gieł­dy po­dzie­li­li się za­rów­no Tra­de­r21, jak i naj­ak­tyw­niej­si ko­men­ta­to­rzy z bloga In­de­pen­dent­Tra­der.pl. Na bazie ich tek­stów do­wie­cie się:

 • Dlaczego nie powinniśmy stawiać wszystkiego na jedną kartę, nawet jeśli jesteśmy pewni swojego wyboru?
 • Jak w praktyce działa schemat „pump and dump” oraz jak nie paść jego ofiarą?
 • Dlaczego nawet podczas współpracy z doradcą powinniśmy myśleć samodzielnie?
 • Czym kończy się wybieranie skrajnie taniego brokera?
 • Czy budowa wymarzonego domu może okazać się nietrafioną inwestycją?
 • Dlaczego należy jak najszybciej wycofywać środki z kantorów internetowych?
 • Czym jest overtrading?
 • Jak zmieniła się giełda od kiedy banki centralne zaczęły masowy dodruk waluty?
 • Jak obronić się przed politykami i kryzysem?
 • W jakich momentach bankierzy mówią o pojawieniu się „bańki spekulacyjnej”?

Case Study

Na ko­niec książ­ki Tra­de­r21 od­po­wie­dział na kil­ka­dzie­siąt klu­czo­wych pytań do­ty­czą­cych za­rów­no po­szcze­gól­nych ak­ty­wów, geo­po­li­ty­ki, jak i in­dy­wi­du­al­nych sy­tu­acji in­we­sto­rów. W tym dzia­le autor wy­ja­śnia:

 • Czy opłaca się nabywać akcje spółek dywidendowych tuż przed przyznaniem prawa do dywidendy?
 • Na czym polega prawo poboru?
 • Czy może dojść do sytuacji w której mamy recesję, a jednocześnie ceny akcji i obligacji idą w górę?
 • Czy możliwe jest odejście od gotówki w krajach słabiej rozwiniętych?
 • Jak udowodnić, że banki komercyjne manipulują cenami złota i srebra?
 • Który z krajów Unii Europejskiej, jako drugi po Wielkiej Brytanii, zdecyduje się opuścić wspólnotę?
 • Dlaczego UE rozwija się dziś wolniej od Stanów Zjednoczonych i dużo wolniej od Chin?
 • Które sektory gospodarki przestaną istnieć w kolejnych latach?
 • Czy warto kupować akcje spółki, w której pracujemy?
 • Przy jakim budżecie można przejść na emeryturę i skupić się na inwestowaniu?
 • W jaki sposób kontynuować edukację po przeczytaniu „Inteligentnego Inwestora XXI wieku”?

Trader21 o „Inteligentnym inwestorze XXI wieku”:

Na czym właściwie zarabiają inwestorzy? – Paweł Zaremba-Śmietański [webinar]:

 

 

 

 

 

Spis treści

 1. Spis treści – tom I
  1. Wstęp
  2. I. Akcje
   1. Czym jest akcja?
   2. Cykle gospodarcze
   3. Cykle na rynkach akcji
   4. Bańka na co drugim cyklu
   5. Stopy procentowe i ich wpływ na rynek akcji
   6. Jak ocenić, czy akcje są drogie, czy tanie?
   7. Czemu wyceny są tak piekielnie ważne
   8. Idealny moment do zakupu akcji
   9. Myślenie globalne
   10. Okazje, które podrzuca nam sam rynek
   11. Jak technicznie inwestować w akcje?
   12. Jak zarabiać na spadkach i czemu to takie trudne?
   13. Kiedy kupować, czyli trochę analizy technicznej
   14. Akcje – sytuacja obecna
  3. II. Obligacje
   1. Czym jest obligacja?
   2. Rodzaje obligacji
   3. Co wpływa na ceny obligacji?
   4. Rentowność vs. cena obligacji
   5. Cykliczność na rynku obligacji
   6. Problem globalnego zadłużenia
   7. Nieubłagana demografia
   8. Czemu rządy systematycznie zaniżają inflację
   9. Jak banki centralne manipulują rynkiem długu?
   10. Jak przeprowadza się ataki finansowe na dany kraj?
   11. Obligacje korporacyjne
   12. Kiedy inwestować w obligacje rządowe?
   13. Kiedy inwestować w obligacje korporacyjne?
   14. Jak inwestować w obligacje?
   15. Czemu nie shortuję obligacji?
   16. Polski rynek obligacji
   17. Obligacje – sytuacja obecna
  4. III. System monetarny i walutowy
   1. Ewolucja czy destrukcja systemów monetarnych
   2. Banki centralne i ich walka z recesją
   3. Świat po Lehman Brothers
   4. Czemu dodruk nie prowadzi do hiperinflacji?
   5. Jak kreuje się walutę?
   6. Inflacja vs. deflacja
   7. Mocna waluta vs. słaba waluta
   8. W jaki sposób przeprowadza się ataki walutowe?
   9. PKB – wskaźnik fałszujący rzeczywistość
   10. Demokracja parlamentarna, czyli jedno wielkie oszustwo
   11. Czym jest Modern Monetary Theory?
   12. Czemu ekonomiści demonizują standard złota?
   13. Czy Polska powinna wchodzić do strefy euro?
   14. Rodzaje walut
   15. Co wpływa na kurs waluty?
   16. Analiza najważniejszych walut
   17. Jak inwestować w waluty?
 2. Spis treści – tom II
  1. I Metale szlachetne
   1. Złoto jako ochrona majątku
   2. Ile złota jest na świecie?
   3. Czemu politycy i bankierzy nienawidzą złota?
   4. Czy złoto wciąż ma znaczenie?
   5. Problem globalnego zadłużenia a perspektywy dla metali
   6. Złoto fizyczne vs. papierowe
   7. Czy złoto dobrze chroni wartość w okresie inflacji?
   8. Walka z gotówką
   9. Srebro – młodszy brat złota
   10. Specyfika rynku srebra
   11. Historia braci Hunt
   12. ETF-y na złoto i srebro
   13. Jak to jest z tym VAT-em na srebro?
   14. Co lepiej kupić – złoto czy srebro?
   15. Jak inwestować w złoto i srebro? Wstęp do praktyki
   16. Inwestowanie poprzez spółki wydobywcze
   17. Kiedy pozbywać się złota i srebra?
   18. Specyfika rynku platyny
   19. Specyfika rynku palladu
   20. Jak inwestować w platynę i pallad
   21. Metale szlachetne – obecna sytuacja
  2. II. Surowce
   1. Po co mi surowce?
   2. Indeksy surowcowe
   3. Ceny surowców na tle danych historycznych
   4. Surowce vs. inflacja
   5. Efekt contango i backwardation
  3. III. Nieruchomości
   1. Czego nie powiedzą Wam szkoleniowcy od nieruchomości?
   2. Jak zmienił się rynek nieruchomości na przestrzeni dekady?
   3. Inflacja w Polsce i na świecie
   4. Jak stopy procentowe wpływają na wysokość rat kredytowych?
   5. Dostępność mieszkań za przeciętne wynagrodzenie
   6. Ceny mieszkań w poszczególnych miastach
   7. Ile możemy zarobić na wynajmie?
   8. Co zrobić, aby zwiększyć rentowność z inwestycji?
   9. Trendy na rynku nieruchomości mieszkalnych
   10. Czemu strategia Kiyosakiego nie sprawdza się w polskich warunkach?
   11. Nieruchomości z „gwarancją zysku”
   12. Flipy, czyli kup – wyremontuj – sprzedaj
   13. Nieruchomości w Hiszpanii, czyli jak łapać naiwnych?
   14. Inwestowanie w ziemię rolną
   15. Czym jest raport Commitment of Traders?
   16. Surowce rolneRopa naftowa i jej wyjątkowe znaczenie
   17. Pozostałe surowce energetyczne
   18. Metale przemysłowe
   19. Wpływ Chin na rynek metali przemysłowych
   20. Metale ziem rzadkich
   21. Rewolucja w motoryzacji i jej wpływ na rynek surowców
   22. Geopolityka a rynek surowców
   23. Jak analizować perspektywy spółek wydobywczych
   24. Surowce – obecna sytuacja
   25. Inwestowanie w lokale komercyjne
   26. Czym są REIT-y, czyli jak inwestować w biurowce w Singapurze czy hotele w Hong Kongu?
   27. Rodzaje REIT-ów
   28. Co wpływa na notowania REIT-ów?
   29. Globalny rynek REIT-ów?
   30. Jak sprawdzić, czy REIT jest drogi czy tani?
   31. Bezpieczeństwo inwestycji w REIT-y
   32. Jak inwestować w REIT-y?
 1. Spis treści – tom III
  1. I. Budowa portfela
   1. Czy warto budować portfel samodzielnie?
   2. Po co nam łączenie aktywów
   3. Portfel Benjamina Grahama
   4. Portfel Harry`ego Browne`a
   5. Portfel Marca Fabera
   6. Moar, czyli koncepcja Michaela O`Higginsa
   7. Różne aktywa i portfele w latach 1972-2019
   8. Różnica między PPT, a moim portfelem
   9. Profile inwestorów. Czy istnieje portfel dla każdego?
   10. Płynna granica między aktywami
   11. Aktywa w obliczu różnych trendów inflacyjnych
   12. Historia się rymuje
   13. Po co nam dywersyfikacja?
  2. II. Dywersyfikacja geograficzna
   1. Obywatelstwo
   2. Rezydencja podatkowa
   3. Spółki zagraniczne
   4. Jak w pełni wykorzystać dywersyfikację geograficzną?
   5. Rachunek w banku
   6. Konto brokerskie
   7. Metale szlachetne
  3. III. Optymalizacja podatkowa
   1. Pytania i odpowiedzi
  4. IV. Psychologia inwestowania
   1. Ile tracimy z powodu naszych emocji
   2. Anegdoty i milczące dowody
   3. Jak dziennikarze mieszają inwestorom w głowach?
   4. Nie ufaj ekonomistom
   5. Dlaczego nie powinieneś słuchać rad bankierów centralnych?
   6. Jak kreuje się wyniki lepsze od oczekiwanych?
   7. Jak podchodzić do statystyk?
   8. Obsesja zyskowności
   9. Przesadna pewność siebie
   10. Inwestowanie to maraton, a nie sprint
   11. Umiejętne filtrowanie informacji poprawia wyniki inwestorów
   12. Jak wzmacniać psychikę pod kątem inwestycji?
   13. Kiedy zachowywać nadzwyczajną czujność?
   14. Czy tłum faktycznie traci na rynkach? Kierują nami nastroje
   15. Nie trać głowy
 2. Spis treści – tom IV
  1. I. Praktyczne aspekty inwestowania
   1. Wybór brokera
   2. Jak założyć konto brokerskie i  dokonać pierwszej wpłaty?
   3. Obsługa platformy transakcyjnej
   4. Pomyłki przy zawieraniu transakcji
   5. Jak wyszukać i  prześwietlić ETF?
   6. Jak grać na spadki?
   7. Skanery, wykresy – jak korzystać z narzędzi inwestora?
   8. Buy limit, stop loss i  inne automatyczne zlecenia
   9. Jak inwestować w obligacje?
   10. Zakupy metalu fizycznego
   11. Jak inwestować w  surowce poprzez kontrakty i  ETN-y?
   12. Obliczanie contango
   13. Inwestowanie w opcje
   14. Jak analizować REIT-y i  ETF-y na REIT-y?
   15. Jak inwestować w krypto z wykorzystaniem tradycyjnych walut?
   16. Jak otworzyć pozycję na rynku walut?
   17. Jak i  kiedy zabezpieczać inwestycje z wykorzystaniem rynku forex?
  2. II. Moje błędy z  przeszłości
   1. Nie inwestuj pieniędzy, których możesz potrzebować w  przewidywalnym czasie
   2. Insider trading
   3. Doradcy wybierający perełki z  GPW
   4. Nie ma ludzi nieomylnych
   5. Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę
   6. Niedocenianie desperacji banków centralnych
   7. Niedocenianie desperacji polityków
   8. Shortowanie modnych aktywów nim ulica straci wiarę
   9. Marginalizowanie zagrożeń
   10. Trzymanie straty na shortach mimo manii
   11. Wybór taniego brokera
   12. Nie trzymaj pieniędzy w  kantorach internetowych
   13. Zabezpieczone” obligacje
   14. Budowa domu
   15. Przyjmowanie poglądów zbieżnych z naszymi. Odrzucanie przeciwnych
  3. III. Przemyślenia naszych Czytelników
   1. Błędy i  przemyślenia
   2. Komentarze
  4. IV. Case Study
   1. Akcje
   2. Obligacje
   3. System monetarny i  waluty
   4. Metale szlachetne
   5. Surowce
   6. Nieruchomości i REIT-y
   7. Budowa portfela inwestycyjnego
   8. Geopolityka, ekonomia, sprawy gospodarcze
   9. Edukacja
   10. Indywidualne przypadki
   11. Techniczne aspekty

O autorze

Trader21 – przedsiębiorca, inwestor z wieloletnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Pierwszą firmę założył już w trakcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Okazała się ona strzałem w dziesiątkę. Po kilku kolejnych latach wszystkie firmy, jakie kontrolował, zatrudniały łącznie kilkadziesiąt osób. W międzyczasie ukończył MBA na University of Illinois. Należał również do Business Centre Club (prestiżowy klub pracodawców).
 
W 2008 roku wycofał się z biznesów, po czym zaczął podróżować po świecie. Poznawanie innych kultur pozwoliło mu otworzyć umysł oraz całkowicie inaczej spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. W ciągu kilku kolejnych lat mieszkał m.in. w Indonezji, Singapurze i na Kostaryce. Ostatecznie w 2012 roku osiadł na Majorce. Wtedy też założył bloga IndependentTrader.pl, gdzie zaczął publikować artykuły o tematyce inwestycyjnej.
 
Jego teksty – pisane przystępnym językiem – przyciągnęły tysiące czytelników, a blog zaczął być dostrzegany w Internecie. W 2014 roku zajął II miejsce w konkursie „Ekonomiczny Blog Roku” organizowanym przez Money.pl. Z kolei na konferencjach Invest Cuffs blog IndependentTrader.pl dwukrotnie zwyciężył w kategorii „Blog Roku” (2016, 2017), a sam autor dwukrotnie został uznany za „Osobowość Roku” (2017, 2019). W międzyczasie stworzył kurs „Inteligentny Inwestor”, którego ostatnią – trzecią edycję kursanci ocenili na 9,6 w 10-stopniowej skali.
 
Poza działalnością związaną z blogiem Trader21 poprowadził kilkadziesiąt wykładów, wziął udział w długiej liście debat oraz udzielił setek wywiadów. Przez cały czas trzymał się zasady, że wiedza o inwestowaniu powinna być przekazywana prostym językiem, tak aby mogło z niej skorzystać jak najwięcej osób. Tym założeniem kierował się również podczas pisania książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku”.

Fragment książki

Odsłuchaj fragment książki dotyczący systemów monetarnych i walki banków centralnych z recesją. Klikając w tytuł podcastu możesz pobrać nagranie ze strony Spreaker w formie mp3: Listen to „011. Trader21 – zmiany w systemach monetarnych | Banki centralne i ich walka z recesją” on Spreaker.

Pobierz fragmenty książek:

Tom I – rozdział  7 – Czemu wyceny są tak piekielnie ważne?
Tom II – rozdział 8 – Ropa naftowa i jej wyjątkowe znaczenie
Tom III – rozdział 12 – Historia się rymuje
Tom IV – rozdział 14 – Jak analizować REIT-y i ETF-y na REIT-y?

Recenzje ekspertów

Tra­de­r21 z po­wo­dze­niem re­ali­zu­je misję edu­ko­wa­nia pol­skich in­we­sto­rów. Były ar­ty­ku­ły, wy­wia­dy, wy­kła­dy, aż w końcu przy­szedł czas na książ­kę. I to jaką! „In­te­li­gent­ny In­we­stor XXI wieku” to naj­lep­sze roz­wią­za­nie dla osób, które chcą do­wie­dzieć się jak za­rzą­dzać swoim ka­pi­ta­łem na gieł­dzie (i nie tylko).

Michał Masłowski

Dzia­łal­ność Tra­de­ra­21 śle­dzę od lat. Tym samym o war­tość me­ry­to­rycz­ną książ­ki byłem spo­koj­ny. Ogrom­na ilość in­for­ma­cji, przy­wią­za­nie do de­ta­li, jak i pro­sty język spra­wi­ły, że po prze­czy­taniu (póki co) pierw­sze­go tomu je­stem pod ogrom­nym wra­że­niem. Nie­cier­pli­wie cze­kam na ko­lej­ne.

Marcin Wenus

Czę­sto za­sta­na­wia mnie fakt, jak mało czasu i uwagi jako spo­łe­czeń­stwo przy­kła­da­my do na­szych fi­nan­sów. Au­to­ra książ­ki cenię przede wszyst­kim za nie­stru­dzo­ną pracę na rzecz sze­rze­nia tej po­trzeb­nej wie­dzy. W wielu ob­sza­rach po­dzie­lam rów­nież jego chłod­ne po­dej­ście do in­we­sty­cji, po­zba­wio­ne tak po­wszech­nej dziś za­chłan­no­ści, a na­kie­ro­wa­ne na cele przy uwzględ­nie­niu ryzyka. Każdy z nas jest in­we­sto­rem, cza­sem nie­ste­ty bar­dzo nie­świa­do­mym. Je­stem prze­ko­na­ny, że przy­swo­je­nie choć czę­ści wie­dzy, którą dzie­li się Tra­de­r21 bę­dzie tylko z ko­rzy­ścią dla czytel­nika.

Przemysław Kwiecień

73 opinie dla „Inteligentny Inwestor XXI wieku – pakiet 4 tomów”

 1. mariusz

  Książka w miarę dobra.

 2. xxx (zweryfikowany)

  Super! Chłopak zadowolony.

 3. Anna

  Książki nie dla mnie, ale wg opinii czytającego rewelacja.

 4. Karol

  Tytuł książek bardzo mylący i na dodatek skopiowany bezczelnie z książki Warrena Buffeta, co mnie zniechęciło od razu do zakupu… Bo czego spodziewać się po autorze, który nawet tytułu nie wymyśli sam… zawartość to kopia/mix z innych książek – teoretyczne info, o inwestowaniu to się z niej nie nauczycie za wiele… strata kasy – za tę kwotę kupicie sobie kilkanaście bardziej merytorycznych książek z konkretną wiedzą, a nie teorią….

 5. Marek

  Warto!!!

 6. Paulina

  Książki są fantastycznie napisane – w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Zawierają mnóstwo ciekawych informacji. Najlepszy zakup w ostatnim czasie. Polecam każdemu.

 7. Pan Jan

  Kolejny przykład osoby, która zarabia na sprzedaży książek i to jest jej główne źródło dochodów. Taki „inwestor” głównie inwestuje w pieniądze z waszych kieszeni.

 8. Angelika

  Maż zadowolony 🙂 Książka, dobrze i przystępnie napisana.

 9. Adrian

  Bardzo dobre książki ,dużo przydatnych informacji. Polecam.

 10. Anonim

  Świetna książka, warta każdej wydanej złotówki.

 11. Mariusz

  Wiedza przekazana w prosty sposób dla niewtajemniczonych.

 12. Marek

  Zlepek oczywistości giełdowych opisanych już gdzie indziej, lepiej, doglębniej i taniej.

 13. Bartlomiej

  Super pozycje, szybka dostawa do UK. Pozdrawiam.

 14. Anonim

  Warto kupić, bardzo praktyczna wiedza, a dopiero jestem w trakcie czytania I tomu.

 15. Artur

  Bałem się kupować książkę za taką cenę. Długo się zastanawiałem, ale teraz wiem, że było warto. Oceniam ją 10/10, choć nie podobają mi się pewne rzeczy, jak np. opisywanie w praktyczny sposobu zawierania transakcji na platformie jednego z brokerów. Uważam, że książka jest jedną z najlepszych o inwestowaniu – może nawet najlepsza. Must have.

 16. Angelika

  Wiedza przekazana w bardzo przejrzysty sposób ? Super.

 17. rafalkoscinski

  Przeczytałem książkę uważnie. Jeśli chodzi o plusy, to książka bardzo ładnie wydana na fajnym papierze i dobrze się ją czyta. Dużo informacji, co i gdzie jest produkowane, dlaczego itp. Do tego też kilka teorii spiskowych, które niekiedy się sprawdziły. Książkę zaliczam do giełdowej beletrystyki, niestety. Jak ktoś jest ciekawy świata, co i skąd pochodzi to czy owo, to śmiało. Natomiast cena jest trochę nieadekwatna do treści i raczej podyktowana sławą Tradera21, niż tym, co jest w niej prezentowane. Książkę kupiłem wiedziony opisem autora, że jest to jego wiedza. Fakt, jest, tyle tylko, że brak tam konkretów. Jak konkretnie wyselekcjonować spółkę np. Są, owszem, wskaźniki, ale nie ma konkretów. Przynajmniej ja ich się nie doszukałem. Zakupu nie żałuję, fajnie wygląda na półce, do tego z podpisem. Może kiedyś komuś oddam w prezencie, jak będzie zainteresowany.

 18. K

  Warto przeczytać. Bardzo przydatne info. Gdyby były wydane inaczej zakładam, że z powodzeniem mogłyby być tańsze. Inny rozkład graficzny też sprawiłby mniejszą ilość stron. Wychodzi na to, że autor miał jednak inny pomysł… szkoda, bo mogłyby być tańsze mimo wszystko 🙂 I tak warto przeczytać. Z kolei jakość usługi z tego sklepu bardzo przypadła mi do gustu. Realizacja zamówienia i wysyłka EKSPRESOWA, bez problemu i bez zarzutu (i to przed świętami!!). Czyli jak ktoś chce to się da ? Serdecznie polecam!!!

 19. Anonim

  Rzeczowo, konkretnie i zrozumiale napisana książka dla przeciętnego człowieka. Bardzo wartościowa wiedza.

 20. Kamil

  Przystępnie i logicznie napisana, zainteresowanym tematem oszczędzi szukania w czeluściach internetu, przedstawia samo sedno.

 21. Patrick

  Powinna być podstawą wiedzą człowieka. Krótko mówiąc – warto.

 22. dusigrosz

  Bardzo wartościowa książka, polecam, ale uwaga, nie jest to publikacja naukowa (np. brak typowych w pracach naukowych przypisów czy opisanych źródeł). Autor pisze wprost, prostym językiem, w prosty sposób tłumaczy mechanizmy rynków finansowych i systemu monetarnego. Część dotycząca akcji i obligacji ekstra, cześć walutowa – czuję niedosyt, na razie tyle zdążałem przeczytać.

 23. Dawid

  Ta książka powinna być lekturą szkolną na poziomie szkoły średniej. Super sprawa i najlepsza książka, jaką w życiu czytałem.

 24. Krzysiek R.

  Książki obowiązkowe. Skumulowana wiedza praktyka. Mimo to warto mieć jakąś podstawową wiedzę o rynkach kapitałowych, aby lepiej się czytało. No i nie oczekujcie, że po przeczytaniu jeden raz ogarniecie temat w 100%. Jest dużo materiału do zrozumienia.

 25. ARK

  Ciekawa pozycja, dobrze mieć już jakąś podstawowa wiedzę wtedy będzie łatwiej przyswoić zawarty materiał.

 26. Dominik

  Bardzo dobra książka, polecam.

 27. Piotr

  Wartościowa książka, szczególnie dla tych, którzy nigdy wcześniej nie zajmowali się rynkiem akcji. Czyli dla mnie. Zrozumiały język. Polecam.

 28. Adam

  Świetna pozycja, konkretna wiedza wraz z praktycznym zastosowaniem. Polecam w 100%.

 29. Mati

  Zdecydowanie najlepsza książka na rynku, autor omawia zagadnienia bardzo dokładnie i przekazuje ogrom swojego doświadczenia i wiedzy, według mnie nie da się znaleźć czegoś (książki, filmów na youtubie) nawet w połowie tak dobrze uczącego inwestowania jak ta seria książek. Z całego serca polecam każdemu.

 30. Adrian

  Czytam 3 tom, jak to tej pory w książce jest dużo użytkowej wiedzy elementarnej jak i specjalistycznej, pisanej zrozumiałym językiem. Dodam, iż uczęszczam do technikum, kierunek ekonomia i dopiero dzięki tej książce zaczynam rozumieć ekonomię. Panie Trader – dziękuje uprzejmie.

 31. KRZYSZTOF

  Kupiłem, czytałem. Jasno, prosto, przystępnie. Dla mnie faworytem jest rozdział poświęcony strukturze obligacji i ich wpływu na rynek finansowy. Polecam.

 32. Kamil

  Książkę można śmiało polecić każdemu, kto jest związany z inwestowaniem.

 33. Czarek

  Miałem okazję na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu studiować pod okiem prof. Jajugi i każdy kto miał okazję studiować tam ekonomię może potwierdzić, że ta książka – zlepek blogowych wpisów – niestety wpisuje się w nurt książek wydawanych przez celebrytów, wokół których jest głośno, a merytorycznie nie przedstawiają wielkiej wagi. Na pewno trafia na podatny grunt, bo kto nie zna się na ekonomii, uwierzy w przedstawione tam treści, pomimo iż z realiami nie mają wiele wspólnego.

 34. Charlotte

  Rewelacyjne książki! Polecam!

 35. Jadwiga

  Zakupiony zestaw książek czytamy po kolei w rodzinie. Fascynująca lektura dla zainteresowanych rynkami finansowymi, sposobami na lokowanie środków. Polecamy.

 36. Maciek

  Bardzo fachowa pozycja. Polecam!

 37. Mateusz

  Najlepsza książka do nauki o rynkach finansowych i inwestowaniu jaką przeczytałem.

 38. Daniel21

  Świetne książki ? czekam na kolejne części pomimo niechęci pana Czarka, mam nadzieje ze pan się zmusi.

 39. Wanda

  To był prezent dla syna. Bardzo trafiony i on bardzo zadowolony 🙂

 40. Dawid

  Bardzo dobry zestaw, polecam każdemu do nauki finansów i zrozumieniu dzisiejszego świata.

 41. Captain Obvious

  Książka, w przeciwieństwie do innych książek o tej tematyce, przedstawia wachlarz różnych aktywów i zawiera opis metod ich wyceny pozwalających określić, kiedy jest niedowartościowane, a kiedy przewartościowane. Oprócz tego zawiera opis aktualnej sytuacji geopolitycznej i historię istnienia globalnych rynków na przestrzeni lat, co pozwala czytelnikowi wyrobić sobie własną opinię na ich temat i nadchodzącej przyszłości. Reasumując, dokonując jej zakupu, z dnia na dzień nie zostaniesz milionerem ale dowiesz się jak korzystać z szerokiego wachlarza możliwości, by zwiększyć swój dochód pasywny i pomnożyć majątek.

 42. Ela

  Świetna dawka wiedzy ekonomicznej.

 43. Aritmix

  Tradera21 nie trzeba przedstawiać. Fajnie gada. Po prostu człowiek, który ma gadane i mówi co ludzie chcą usłyszeć. Co do merytoryki, warto zaznaczyć, że sugerował lata temu kupno złota, kiedy kończyła się hossa. Przestrzelone prognozy do walut czy odbić giełdowych. Potem, człowiek chroniący swoją prywatność, nagle wyszedł z cienia i zaczął sprzedawać szkolenia a teraz książki. Na pewno jak się wzbogacić, bo… ma gadane. Książka fajna, bo ma gadane, ale do realiów giełdowych lepiej podchodzić ostrożnie.

 44. Henryk

  Krótko: polecam każdemu, pozdrowienia dla Autora!!!

 45. Oko

  Książka fajna, ale ogarek świeczkę temu, kto dzięki tej książce cokolwiek zarobi na jakimkolwiek rynku finansowym.

 46. PIOTR

  Super, wszystko wyjaśnione pisana bardzo prostym językiem, polecam każdemu 🙂

 47. Darek

  Trader21 próbuje przewidzieć przyszłość, co jak dotąd nie bardzo mu wychodziło… Więc analizy w oparciu o przyszłe wpływy obecnej polityki nie bardzo mają sensu. Bardziej podoba mi się filozofia reagowania na obecne wydarzenia. Uważam, że trader21 niepotrzebnie komplikuje niektóre rzeczy. Książka bardziej do ogólnej wiedzy ekonomicznej, ale nie jako wiedza wykorzystywana do gry na giełdzie.

 48. Mateusz S.

  Świetna sprawa !! Nie wypada się nie zgodzić z Grzegorzem 😉 Polecam.

 49. Grzegorz Majewski

  Jest to zestaw ważny dla każdego, kto zechce skorzystać z doświadczeń innych zanim sam zrobi pierwsze błędy. Szkoda, że takiej książki nie było zanim sam zacząłem inwestować. Polecam tą książkę także inwestorom z doświadczeniem, ponieważ jest sporo materiałów jakich w innych miejscach trudno szukać. Ogólnie znakomite kompendium wiedzy o rynkach i ich zachowaniach.

 50. Irena

  REWELACYJNA pozycja! Prościej się nie da :-)) Ogrom pracy. Wielkie podziękowania dla Autora.

 51. Aleksander

  Bardzo gorąco polecam.

 52. Marek

  Książka w przystępny sposób wyjaśnia mechanizmy obecne na rynku finansowym, jak i gospodarczym. Polecam każdemu kto chce stawiać pierwsze kroki w inwestowaniu.

 53. Mścisław

  Bardzo dobrze się czyta. Konkretna i ciekawa treść. Otwiera oczy i zachęca do szerszego spojrzenia na inwestowanie. Dobrze zainwestowane pieniądze. Szacunek dla autora.

 54. Bartłomiej

  Absolutnie najlepsza książka o współczesnych finansach, jaką czytałem. Być może najlepsza na rynku, w tym momencie.

 55. Daniel

  Bardzo wartościowa książka, polecam z czystym sumieniem.

 56. Jakub

  Dobrze się czyta, napisana prostym językiem, wartościowe odniesienia do konkretnych instrumentów finansowych, stron www, danych makro, statystycznych i historycznych. Każda inwestycja w wiedzę jest warta poczynienia, podniesienia swojej świadomości i jak mawiał B. Franklin przynosi największe zyski. Swoją drogą, wymowa książki nie napawa długoterminowym optymizmem odnośnie kierunku, w którym podążamy.

 57. Piotr

  Z inwestowaniem zaczynam od zera, książka skierowana również do takich osób. Doświadczenie autora widać już od samego początku czytania książki. Z pewnością przyspieszy dokształcanie w inwestowaniu.

 58. Git. Wartościowa rzecz. Szacun dla autora

  Git. Szacunek dla autora. Wartościowa rzecz.

 59. Joanna

  Przeczytałam na razie dwa tomy. Bardzo dobrze zainwestowane pieniądze 🙂

 60. Piotr S.

  Wstyd przyznać, ale kilka lat studiów na Akademii Ekonomicznej (obecnie uniwersytety ekonomiczne) nie dały i nie przedstawiły tak jasno wielu kwestii świata makroekonomicznego jak Trader; z powodzeniem książka ta powinna być podstawą w trakcie studiów ekonomicznych na przedmiocie Makroekonomia, Finanse Przedsiębiorstw, Finanse Publiczne, Finanse Międzynarodowe i pewnie jeszcze kilku innych… zamiast takich kobył, jak Samuelson czy Begg… No ale cóż; super, że teraz po 20 latach studiów przynajmniej można z przyjemnością oddawać się lekturze, weryfikować z własnymi doświadczeniami, zdobytą wcześniej wiedzą praktyczną i cały czas poszerzać swoją wiedzę oraz spojrzenie na zachodzące zmiany w otaczającym nas świecie. Polecam zdecydowanie!

 61. Michał W

  Przeczytałem wszystkie 4 tomy. Jestem pod ogromnym wrażeniem całościowej wiedzy Tradera 21. To co bardzo istotne dla czytelnika, to jasność i klarowność materiału w przekazie nieraz dość zawiłych kwestii. Opisane są m.in. inwestowanie w surowce, metale szlachetne, akcje, REITY, obligacje, giełda w USA, ETF-y. Dużo wiedzy teoretycznej, ale i praktycznej. Czytałem książki m.in. Grahama, Lyncha, Skousena, Spiera, Longterma, książki o Buffecie i wielu innych autorów, ale najwięcej tak naprawdę nauczyłem się od Tradera 21. Szczerze polecam.

 62. Ola

  Przeczytałam na razie pierwszy tom. Bardzo dobra książka jeśli chodzi o treść. Napisana łatwym do zrozumienia językiem. Dobrze wydana. Wąskie marginesy i tomy nie za grube łatwe do czytania. Ja prywatnie wolę szary, tani papier, bo się światło nie odbija.

 63. Łukasz

  Ciekawe kompendium wiedzy. Treść jak najbardziej na 5, jednak nadmiar potocznych sformułowań czasem aż boli. Wykresy do porządnej poprawki – często są niedokładnie/niejasno opisane, osie niepodpisane, brak tytułów – takie banały, jednak trochę kłują w oczy.

 64. Tomek R.

  Kompleksowa wiedza, bez poznania której nie powinno się myśleć o inwestowaniu. Na Polskim rynku najlepsza.
  Powinna być to obowiązkowa lektura w szkole średniej, a we fragmentach lub innej formie w podstawówce, bo edukacji finansowej w szkole brak. Naśladujmy Izrael, w kwestii edukacji finansowej to będziemy bogaci jak oni.

 65. Maciej

  Bardzo interesująca pozycja, godna polecenia.

 66. Piotr

  Książka zmienia moje poglądy o inwestowaniu

 67. Sylwia

  Jako prezent, strzał w 10!

 68. Andrzej

  Począwszy od strony graficznej wygląda bardzo ładnie. Wszystkie tomy opakowane, zamknięte w estetycznym pudełku. Na razie dużo nie mogę powiedzieć o treści, ponieważ jestem w trakcie czytania pierwszego tomu. Ale dobrze się czyta, pisana prostym językiem zrozumiałym dla początkujących. Śmiało można ją polecić osobom, którzy interesują inwestowaniem.

 69. Miroslaw

  Bardzo wartościowa pozycja.

 70. Anonim

  Książka zawiera wiele informacji przydatnych informacji. Godna polecenia. Jedyny minus to jedna podarta strona w tomie II :/

 71. Tomasz

  Dlaczego tak późno się o niej dowiedziałem ?.. Napisana prostym językiem, bezpośrednio trafiająca do laika z dużą ilością praktycznych informacji.

 72. Igor

  Genialna! Co ważne napisana zrozumiałym językiem. Szkoda, że nie kupiłem szybciej. Pewnie by tak nie bolało 😉 Polecam obecne ewentualne straty potraktować jako inwestycję w edukację z zakresu inwestowania 😉

 73. Julian Grzywacz

  Naprawdę świetna książka. To kopalnia wiedzy o inwestowaniu, po przeczytaniu której można pewnie poruszać się po rynkach finansowych. Gorąco polecam.

Dodaj opinię