Analiza fundamentalna

Książki z kategorii „Analiza fundamentalna” omawiają techniki, narzędzia i metody analizy kondycji gospodarki lub emitenta danego papieru wartościowego, na przykład akcji czy obligacji. Analiza fundamentalna to podejście stosowane raczej w długim horyzoncie czasowym, ponieważ – co potwierdzono doświadczalnie – istnieje duża korelacja pomiędzy wartością spółki na giełdzie a osiąganymi przez nią zyskami. Analiza fundamentalna pomaga w znajdowaniu spółek charakteryzujących się potencjałem wzrostu.

Liczba produktów: 67