Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta

Kategoria:
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 8388840797
Okładka: Twarda
stron: 682
Wymiary: 16x23cm

82,90 

Czas wysyłki: Towar tymczasowo niedostępny

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Książka w sposób kompleksowy zapoznaje Czytelników z bogatą tematyką metod wyceny spółek kapitałowych. Autorzy przedstawiają ten problem z trzech różnych punktów widzenia: klientów, inwestorów oraz rynku kapitałowego. W część I przedmiotem rozważań jest perspektywa klientów: kapitału klienta, jego wartości, wpływ relacji z klientem na wycenę przedsiębiorstwa oraz rentowność klienta; ponadto kwestie kapitału intelektualnego i informacyjnego, wyceny wartości niematerialnych i prawnych, metod informacji oraz wyceny marki. Tematem części II jest finansowe podejście do wyceny spółek, tj. perspektywa inwestora i akcjonariusza. Autorzy charakteryzują metody DCV i EVA, zdyskontowanych dywidend, porównawcze oraz opcji rzeczowych. Omawiają wyceny projektów inwestycyjnych i wyceny przez fundusze wysokiego ryzyka, jak również ryzyko bankructwa i znaczenie credit-ratingu. Część III poświęcona jest perspektywie rynku kapitałowego, randze inwestorów indywidualnych na rynku, nowym technologiom w relacjach inwestorskich.

O książce powiedzieli:

„ście spółki na parkiet giełdowy (…) jest zwieńczeniem wysiłków zarządzających – kreatorów jej wartości. Ale na rynku kapitałowym istnieje możliwość osiągania jeszcze wyższego jej poziomu – dodatkowej wartości związanej z wyceną przez inwestorów pewnych specyficznych dla tego rynku funkcji, takich jak polityka informacyjna, corporate governanace, relacje inwestorskie”.

Dr Wiesław Rozłupki
Były Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

” i jak – nie bacząc na kaprysy rynku – można zmierzyć rzeczywistą i oczekiwaną wartość przedsiębiorstwa? O tym jest ta niezmiernie interesująca książka”.

Prof. dr hab. Andrzej Herman
Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej

„ążka, która poszerza horyzonty, inspiruje do przemyśleń i daje praktyczne narzędzia do analizy i wyceny spółek”.

Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
Kierownik Zakładu Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

Spis treści:

Contents
Przedmowa
Wstęp
Część I
Perspektywa klienta
1. Wprowadzenie do wyceny spółek (Marek Panfil)
1.1. Definicja wartości przedsiębiorstwa
1.2. Przedmiot wyceny
1.3. Komu służą wyceny wartości przedsiębiorstwa?
1.4. Przyczyny zainteresowania wycenami polskich spółek
1.5. Klasyfikacja metod wyceny
1.5.1. Metody majątkowe
1.5.2. Metody dochodowe
1.5.3. Metody mieszane
1.5.4. Metody porównawcze
1.5.5. Metody dotyczące pomiaru kreowania wartości
1.5.6. Metody oparte na opcji
1.6. Ograniczenia wycen – błędy i nieporozumienia
1.7. Praktyka wycen w procesie transformacji gospodarki polskiej
2. Kapitał klienta (Andrzej Szablewski)
2.1. Klient – najcenniejsze aktywo przedsiębiorstwa
2.1.1. Klient w architekturze globalnej gospodarki
2.1.2. Klient określa biznes
2.1.3. Wartości postrzegane przez klienta
2.1.4. Łańcuch konsumpcji
2.2. Perspektywa klienta
2.3. Szacowanie kapitału klienta
2.3.1. Model kapitału klienta
2.3.2. Ilościowe ujęcie kapitału klienta 69
2.3.3. Szacowanie kapitału klienta
2.4. Rentowność marketingu a wartość dla akcjonariuszy
2.4.1. Marża netto marketingu
2.4.2. Rentowność marketingu a wyniki finansowe
2.4.3. Kapitał klienta a kursy akcji
2.5. Ukierunkowanie firmy na klienta
3. Wartość klienta (Barbara Dobiegała-Korona)
3.1. Dochodzenie do pomiaru wartości klienta
3.2. Podejścia do pomiaru wartości klienta
3.3. Potrzeba kompleksowego podejścia do wartości klientów
4. Wartość relacji z klientami (Tymoteusz Doligalski)
4.1. Metoda badawcza
4.2. Założenia
4.2.1. Retencja klientów
4.2.2. Migracja klientów
4.2.3. Ceny nabycia i koszty wytworzenia produktów
4.2.4. Alokacja zasobów
4.2.5. Wynik na sprzedaży
4.2.6. Efektywność wydatków na retencję i migrację klientów
4.3. Wyniki
4.3.1. Scenariusz zerowy: brak inwestycji w retencję i migrację klientów
4.3.2. Scenariusz bazowy
4.3.3. Scenariusz wartości najmniejszej
4.3.4. Scenariusz wzrostu korzyści skali
4.3.5. Scenariusz wzrostu jednostkowych kosztów wytworzenia produktu
4.3.6. Scenariusz wzrostu stopy dyskontowej
4.3.7. Scenariusz wzrostu efektywności wydatków na migrację klientów
4.3.8. Scenariusz wzrostu retencji klientów
4.4. Strategiczne wybory wynikające z modelu
5. Rentowność klienta (Krzysztof Rybarczyk)
5.1. Informacja o kosztach i rentowności klientów
5.2. Wykorzystanie rachunku kosztów w kalkulacji marży na kliencie
6. Kapitał informacyjny (Jerzy Surma)
6.1. Rola kapitału informacyjnego w aktywach niematerialnych
6.2. Kapitał informacyjny
6.2.1. Klasyfikacja technologii informatycznych
6.2.2. Zależność wartości firmy od nowych technologii informatycznych
6.2.3. Wdrożenie systemu informatycznego jako projekt inwestycyjny
6.3. Zarządzanie zmianą i rola kapitału ludzkiego
7. Kapitał intelektualny (Grzegorz Urbanek)
7.1. Motywy pomiaru
7.2. Sposoby pomiaru
7.3. Metody wyceny
7.3.1. Wycena globalna kapitału intelektualnego
7.3.2. Wycena pojedynczych aktywów niematerialnych
8. Informacja a wartość (Agnieszka Tokaj-Krzewska)
8.1. Pojęcie informacji
8.2. Informacja jako zasób niematerialny przedsiębiorstwa
8.2.1. Wartość informacji
8.2.2. Szacowanie wartości informacji
8.3. Systemy ochrony informacji
8.3.1. Aspekt prawny
8.3.2. Aspekt organizacyjny
8.3.3. Aspekt technologiczny
9. Wartości niematerialne i prawne (Andrzej Podszywałow)
9.1. Kontekst wyceny
9.2. Identyfikacja kluczowych wartości niematerialnych i prawnych
9.2.1. Studium przypadku
9.2.2. Klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych
9.3. Wycena wartości niematerialnych i prawnych
9.3.1. Sposoby podejścia do wyceny
9.3.2. Podejście kosztowe
9.3.3. Podejście rynkowe
9.3.4. Podejście dochodowe
9.4. Analiza przypadków
9.4.1. Wycena know-how na datę wsteczną
9.5. Wycena dodatkowych klauzul projektowanego kontraktu
10. Wartość marki (Grzegorz Urbanek)
10.1. Marka jako element kapitału intelektualnego firmy
10.2. Pojęcie marki i kapitału marki
10.3. Wartość marki a wartość przedsiębiorstwa
10.4. Dlaczego warto wyceniać markę?
10.5. Metody wyceny marki
10.5.1. Metody kosztowe
10.5.2. Metody rynkowe
10.5.3. Metody dochodowe
Część II
Perspektywa inwestora
11. Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF i EVA (Andrzej Cwynar, Wiktor Cwynar)
11.1. Dlaczego wycena dochodowa?
11.2. Założenia metody DCF
11.3. Model wyceny oparty na dyskontowanych EVA
11.4. Kalkulacja stopy dyskonta
11.5. Przykład wyceny metodami DCF i EVA
12. Metoda zdyskontowanych dywidend (Andrzej Szablewski)
12.1. Czym jest dywidenda?
12.2. Dywidendy i wykup akcji a zyski i przepływy pieniężne
12.2.1. Dywidendy i wykup akcji
12.2.2. Dywidendy a zyski i przepływy pieniężne
12.2.3. Całkowita stopa zwrotu i stopa dochodu z odkupienia netto
12.3. Prognozowanie przyszłych dywidend
12.4. Założenia do różnych modeli zdyskontowanych dywidend
12.4.1. Podstawowy model wyceny
12.4.2. Model stałych dywidend
12.4.3. Model stałego wzrostu dywidendy
12.4.4. Modele fazowego wzrostu dywidendy
12.5. Wycena według dwu- i trzymianowych modeli zdyskontowanych dywidend
12.5.1. Wycena według dwumianowego modelu zdyskontowanych dywidend
12.5.2. Wycena wg trójmianowego modelu zdyskontowanych dywidend
12.6. Polityka dywidendy z punktu widzenia wolnych przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy (FCFE)
13. Metoda porównawcza (Mateusz Melich, Rafał Tuzimek)
13.1. Wartość przedsiębiorstwa a wartość kapitału
13.2. Mnożniki
13.3. Kalkulacja wartości – wycena
13.3.1. Korekty
13.3.2. Aktywa pozaoperacyjne
13.3.3. Wycena spółki a kurs giełdowy akcji
13.3.4. Słabości metody rynkowej
13.3.5. Przykład wyceny rynkowej – wycena przedsiębiorstwa budowlanego
14. Metoda opcji rzeczowych (Mikołaj Pindelski)
14.1. Krótka historia
14.2. Rys teoretyczny
14.3. Formuła wyceny
14.4. Metoda opcji realnych
14.5. Metody scenariuszowe. Symulacje
14.6. Wykorzystanie metod scenariuszowych w wycenie spółek
14.7. Metoda Schwartza-Moona
15. Wycena przedsięwzięć inwestycyjnych (Waldemar Rogowski)
15.1. Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
15.2. Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
15.2.1. Metody oceny
15.2.2. Charakterystyka metody NPV
15.3. Szacowanie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego według różnych formuł metody NPV na przykładzie firmy Waldi
16. Wycena spółki przez fundusze wysokiego ryzyka (Marek Panfil)
16.1. Kapitał wysokiego ryzyka
16.1.1. Definicje
16.1.2. Rozwój inwestycji kapitału wysokiego ryzyka
16.2. Istota inwestycji kapitału wysokiego ryzyka
16.2.1. Fazy rozwoju spółki z zasileniem kapitału wysokiego ryzyka
16.2.2. Wycena ” inwestycją” i ” inwestycji”
16.3. Wycena spółki metodą Venture Capital
16.3.1. Wycena inwestycji venture capital w jednej rundzie finansowania
16.4. Wycena inwestycji venture capital w kilku rundach finansowania spółki
16.5. Wycena spółki metodą venture capital z uwzględnieniem mnożników porównywalnych spółek
16.6. Ujednolicone zasady wyceny inwestycji kapitału wysokiego ryzyka w skali międzynarodowej
17. Wycena a ryzyko (Zbigniew Krysiak)
17.1. Cel, zakres i tezy
17.2. Wpływ ryzyka na kształtowanie wartości firmy i kosztu kapitału
17.3. Degradacja wartości jako wyznacznik ryzyka firmy
17.4. Niewypłacalność jako determinanta źródeł wartości i ryzyka firmy
17.5. Wycena firmy w warunkach braku rozkładu wartości
17.6. Szacowanie wartości i ryzyka firmy w metodzie Monte Carlo
17.7. Szacowanie wartości i ryzyka firmy w modelu opcyjnym
18. Ryzyko bankructwa (Elżbieta Mączyńska)
18.1. Efekt domina
18.2. Bankructwo – problem niedostatecznie zdiagnozowany
18.3. Paradoks sukcesu
18.4. Narzędzia identyfikacji zagrożeń
18.5. Modele wczesnego ostrzegania. Wyniki badań prowadzonych w INE PAN
19. Credit-rating a wycena (Danuta Dziawgo)
19.1. Istota credit-ratingu
19.1.1. Definicja i skale credit-ratingu
19.1.2. Rentowność a credit-rating
19.1.3. Znaczenie credit-ratingu na rynku
19.2. Wykorzystanie credit-ratingu przez podmioty gospodarcze
19.2.1. Obszary wykorzystania 456
19.2.2. Bierne i czynne wykorzystywanie credit-ratingu
19.2.3. Bezpośredni i pośredni wpływ credit-ratingu na wycenę i wartość firmy
19.3. Relacja: państwo a rezydent
19.4. Skutki zmiany poziomu credit-ratingu
19.5. Credit-rating a zarządzanie finansami w Polsce
Część III
Perspektywa rynku kapitałowego
20. Efektywność rynku kapitałowego (Aleksander Gabryś)
20.1. Koncepcja „łądzenia losowego” (random walk)
20.2. Hipoteza rynku efektywnego (efficient market hypothesis – EMH)
20.3. Formy hipotezy efektywnego rynku (EMH)
20.4. Weryfikacja EMH
20.4.1. Weryfikacje słabej formy efektywności informacyjnej rynku kapitałowego
20.4.2. Weryfikacja średniej formy efektywności informacyjnej rynku kapitałowego
20.4.3. Test silnej formy efektywności
20.5. Implikacje EMH dla uczestników rynku kapitałowego
20.5.1. Znaczenie teorii efektywności informacyjnej rynku kapitałowego dla inwestorów
20.5.2. Znaczenie teorii efektywności informacyjnej rynku kapitałowego dla finansów przedsiębiorstwa
20.6. Anomalie w rozkładzie stóp zwrotu
20.6.1. Anomalie w rozkładzie stóp zwrotu na świecie
20.6.2. Anomalie o innym charakterze
20.6.3. Anomalie w rozkładzie stóp zwrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
21. Rynki kapitałowe w ujęciu fraktalnym (Aleksander Gabryś)
21.1. Czym są fraktale?
21.1.1. Historia geometrii fraktalnej
21.1.2. Wymiar fraktalny (wymiar Hausdorfa)
21.2. Zastosowanie fraktali na rynkach kapitałowych
21.2.1. Hipoteza rynku fraktalnego (fractal market hypothesis, FMH)
21.2.2. Miary nieregularności
21.3. Zastosowanie teorii fraktalnej do modelowania rynku
22. Wycena spółki przez rynki kapitałowe (Jarosław Kwit)
22.1. Zachowania rynków kapitałowych
22.2. Psychologiczne aspekty wyceny wartości spółki
22.2.1. Finanse behawioralne
22.2.2. Analiza psychologiczna
22.3. Prognozowanie wyceny rynkowej spółki
22.3.1. Analiza fundamentalna
22.3.2. Analiza techniczna
22.3.3. Zalety i słabości obydwu typów analiz
22.4. Wycena rynkowa spółek debiutujących na GPW w Warszawie w latach 2000-2004
22.4.1. Metodyka badawcza
22.4.2. Dobór próby badawczej
22.4.3. Wyniki badań
23. Inwestorzy indywidualni a wartość spółki (Danuta Dziawgo)
23.1. Klasyfikacja indywidualnych inwestorów
23.2. Znaczenie inwestycji indywidualnych w gospodarce
23.3. świat globalnego akcjonariatu
23.4. Indywidualni inwestorzy na GPW w Warszawie
23.5. Zarządzanie strukturą akcjonariuszy
23.6. Programy lojalnościowe
23.7. Kluby inwestycyjne
23.8. Prawa inwestora i ochrona tych praw
23.8.1. Prawa inwestora
23.8.2. Ochrona praw
23.8.3. Zasady dobrych praktyk
23.9. Organizacje zrzeszające indywidualnych inwestorów
23.9.1. Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów
23.9.2. The World Federation of Investors
23.9.3. Euroshareholders
23.9.4. Działalność stowarzyszeń indywidualnych inwestorów na rzecz podniesienia odpowiedzialności społecznej spółek
24. Nowe technologie w relacjach inwestorskich (Małgorzata Remisiewicz)
24.1. Informacje niefinansowe a wartość rynkowa spółki
24.2. Relacje inwestorskie – narzędzie podnoszenia wartości firmy
24.2.1. Chaos informacyjny
24.2.2. Rosnące wymagania inwestorów instytucjonalnych
24.2.3. Przekazywanie otoczeniu informacji niefinansowych
24.2.4. Kształtowanie polityki informacyjnej
24.3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w relacjach inwestorskich
24.3.1. Regres tradycyjnych form komunikowania się z inwestorami i otoczeniem
24.3.2. Najlepsze praktyki internetowych relacji inwestorskich
24.4. Internetowe relacje internetowe w polskich spółkach giełdowych
24.4.1. Badania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
24.4.2. Badania przeprowadzone przez ” for Financial Stability Program”
24.4.3. IRI polskich spółek (badania własne)
25. Raportowanie wartości spółki dla inwestorów (Monika Marcinkowska)
25.1. (R)ewolucja w sprawozdawczości przedsiębiorstw
25.2. Czym jest wartość? Jak o niej informować?
25.3. Pożądana zawartość raportu rocznego
25.4. Informowanie o tworzeniu wartości – wybrane przykłady
25.4.1. Misja i strategia
25.4.2. Czynniki tworzące wartość
25.5. Problemy do przezwyciężenia
Summaries
Bibliografia
Indeks rzeczowy
Informacje o Autorach

Zobacz inne książki z analizy fundamentalnej

Trader21 o „Inteligentnym inwestorze XXI wieku”

O autorze

Doktor nauk ekonomicznych, członek Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, zdał 6 z 7 egzaminów na Chartered Business Valuator (CBV) – kanadyjski certyfikat na biegłego w zakresie wyceny, współautor pierwszych w Polsce „Ogólnych Zasad Wyceny Przedsiębiorstw”. Od 2018 r. starszy wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w Katedrze Finansów, od 2019 r. kierownik Podyplomowych Studiów Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe w ALK. Przez 17 lat pracował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Zarządzania Wartością. W pracy naukowej zajmuje się problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management), w tym wyceną przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych i prawnych, a także finansami przedsiębiorstwa. Pracował w Kanadzie (2014–2018) w KGHM International Ltd jako Internal Audit Manager oraz w EY jako Manager w dziale Transaction Advisory Service, Valuation and Business Modeling. Dodatkowo uczył tam w 2017 r. kadrę menedżerską Entrepreneurial Finance w SFU Business School w ramach Executive MBA. Aktywny członek rad nadzorczych: przewodniczący komitetu audytu KGHM Polska Miedź SA (2008–2012, 2013–2014), przewodniczący komitetu audytu Interferie SA (2013–2014), wiceprzewodniczący RN Niezależnego Domu Maklerskiego SA (2019–obecnie). Autor i współautor 12 książek oraz 45 artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstwa, wyceny przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych (w języku polskim, angielskim i chińskim), w tym książek: Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki (Poltext, 2011) oraz Wycena spółek z WIG30 (Poltext, 2014).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta”