Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki

Kategoria:
Wydawnictwo: CeDeWu
Okładka: miękka
stron: 198
Wymiary: 16,5 cm x 23,5 cm

42,90 

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Kil­ka lat po naj­więk­szym od de­kad kry­zy­sie go­spo­dar­czym na świe­cie, jak­że ak­tu­al­ne po­zo­sta­je py­ta­nie o opty­mal­ną po­li­ty­kę eko­no­micz­ną rzą­dów i ban­ków cen­tral­nych. Jej ce­lem po­win­ny być: wzrost go­spo­dar­czy, za­pew­nie­nie wy­so­kie­go po­zio­mu ży­cia oby­wa­te­lom, rów­no­wa­ga ma­kro­eko­no­micz­na i sta­bil­ność fi­nan­so­wa. Mi­mo po­stę­pów w roz­wo­ju ba­dań na­uko­wych rze­czy­wi­stość ca­ły czas we­ry­fi­ku­je teo­rię eko­no­mii, zmu­sza­jąc do po­szu­ki­wa­nia od­po­wie­dzi na fun­da­men­tal­ne py­ta­nia o spo­sób za­gwa­ran­to­wa­nia do­bro­by­tu eko­no­micz­ne­go, moż­li­wo­ści uni­ka­nia gwał­tow­nych kry­zy­sów, czy też wła­ści­wą ja­kość po­li­ty­ki go­spo­dar­czej. Niek­tó­rym z tych waż­nych dy­le­ma­tów sta­ra­ją się sta­wiać czo­ła au­to­rzy ni­niej­szej pra­cy zbio­ro­wej.

Przed­mio­tem pu­bli­ka­cji są wy­bra­ne aspek­ty z dzie­dzi­ny teo­rii i prak­ty­ki po­li­ty­ki go­spo­dar­czej, zwłasz­cza jej opty­mal­ne­go kształ­tu w okre­sie kry­zy­su. Uwa­ga au­to­rów po­świę­co­na zo­sta­ła tak­że wy­bra­nym za­gad­nie­niom z za­kre­su funk­cjo­no­wa­nia ryn­ków fi­nan­so­wych i ich ko­eg­zy­sten­cji z re­al­ną go­spo­dar­ką.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki”