Rynek papierów wartościowych. Wydanie VII

Kategoria:
Wydawnictwo: Difin
ISBN: 9788372518262
Okładka: Miękka
stron: 360
Wymiary: B5

57,90 

Czas wysyłki: Towar tymczasowo niedostępny

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Opracowanie jest kontynuacją wydawnictwa, które było publikowane w poprzednich latach. Zostało ono jednak w porównaniu z poprzednimi wydaniami rozszerzone, a także zaktualizowane w związku z dokonywanymi ostatnio zmianami przepisów oraz z rozwojem rynku papierów wartościowych.

Posługiwanie się papierami wartościowymi wymaga przede wszystkim bliższej znajomości ich istoty i funkcji oraz zasad obrotu nimi. Tym właśnie zagadnieniom poświęcone jest kolejne wydanie książki, w której scharakteryzowano najczęściej występujące walory, jakimi są obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, bony pieniężne, akcje, weksle i czeki oraz te prawa pochodne, których cena zależy od ceny określonego papieru wartościowego. Istotną część opracowania stanowi także charakterystyka funkcjonowania rynku lokacyjnych papierów wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku giełdowego oraz dokonywanych na nim operacji.

Opracowanie ma na celu zapoznanie Czytelnika z rodzajami, funkcjami i sposobami posługiwania się papierami wartościowymi w praktyce.Nie ma ono zatem charakteru komentarza prawnego. W treści wskazano jednak podstawowe przepisy regulujące emitowanie i obrót papierami wartościowymi w Polsce, według stanu na koniec stycznia 2007 roku, do których Czytelnik może sięgnąć w razie potrzeby bardziej szczegółowego zapoznania się z określonymi rozwiązaniami prawnymi.

Spis treści

 1. Od autora
 2. Rozdział 1. Wprowadzenie
  1. Istota i rodzaje papierów wartościowych
  2. Funkcje papierów wartościowych
 3. Rozdział 2. Charakterystyka lokacyjnych papierów wartościowych
 4. Rozdział 3. Obligacje
  1. Pojęcie i znaczenie obligacji
  2. Klasyfikacja obligacji według rodzajów
  3. Obligacje państwowe (skarbowe)
  4. Obligacje samorządowe (komunalne)
  5. Obligacje przedsiębiorstw
  6. Listy zastawne
  7. Wartość (cena) i efektywna stopa oprocentowania obligacji
  8. Zasady emisji obligacji w Polsce
  9. Emitenci obligacji w Polsce
 5. Rozdział 4. Krótkoterminowe papiery dłużne
  1. Pojęcie i funkcje krótkoterminowych papierów dłużnych
  2. Bony skarbowe
  3. Bony (certyfikaty) bankowe
  4. Bony pieniężne (komercyjne) przedsiębiorstw
 6. Rozdział 5. Akcje
  1. Pojęcie i znaczenie akcji
  2. Klasyfikacja akcji według rodzajów
  3. Uprawnienia akcjonariusza
  4. Kontrolny pakiet akcji
  5. Zasady emisji akcji
  6. Sponsorowana emisja akcji
  7. Wartość (cena) akcji
  8. Podział akcji (split)
  9. Prawo poboru akcji
  10. Prawa do nowych akcji (PDA)
  11. Kwity depozytowe (ADR’y, GDR’y)
  12. Warranty na akcje
  13. Wskaźniki rynku kapitałowego
  14. Wykup własnych akcji z zysku w celu ich umorzenia
 7. Rozdział 6. Rynek kolacyjnych papierów wartościowych
  1. Pojęcie i charakterystyka rynku lokacyjnych papierów wartościowych
  2. Uczestnicy rynku lokacyjnych papierów wartościowych
  3. Fundusze powiernicze (inwestycyjne)
  4. Ryzyko na rynku papierów wartościowych
  5. Ocena wiarygodności emitentów (rating)
  6. Charakterystyka giełd papierów wartościowych
  7. Ogólne zasady funkcjonowania giełd papierów wartościowych
  8. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  9. Podstawowe operacje giełdowe
  10. Systemy notowań kursów na giełdach
  11. Zasady zawierania transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  12. Syntetyczne indeksy giełdowe
  13. Depozytowy system obrotu papierami wartościowymi
  14. Rynki pozagiełdowe papierów wartościowych
 8. Rozdział 7. Weksel
  1. Pojęcie weksla
  2. Rodzaje i funkcje weksla
  3. Elementy składowe weksla i jego klauzule
  4. Przenoszenie praw z weksla
  5. Bankowe dyskonto weksli
  6. Zapłata i zwrotne dochodzenie należności wekslowej
  7. Wykorzystanie weksli w płatnościach z tytułu handlu zagranicznego
  8. Weksel jako narzędzie kredytów finansowych
  9. Wykorzystanie funkcji gwarancyjnej weksla
  10. Weksel jako wkład kapitałowy do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  11. Nadużycia wekslowe
 9. Rozdział 8. Czeki
  1. Pojęcie i funkcje czeku
  2. Elementy składowe czeku
  3. Rodzaje czeków
  4. Zapłata i zwrotne dochodzenie należności czekowej
  5. Wykorzystanie czeków w płatnościach z tytułu handlu zagranicznego
  6. Nadużycia w obrocie czekowym
 10. Słowniczek niektórych określeń występujących w obrocie papierami wartościowymi

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rynek papierów wartościowych. Wydanie VII”