Stabilność międzynarodowego system walutowego

Kategoria:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788382201031
Okładka: Miękka
stron: 162

39,90 

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Współczesny wielodewizowy międzynarodowy system walutowy (msw), na skutek przyjętych zasad oraz postępujących procesów globalizacyjnych i integracyjnych w gospodarce światowej, prowadzących do jego nadmiernej elastyczności oraz liberalizmu, wykazuje coraz większą niestabilność. Potocznie msw nazywany jest dziś „non-systemem”, dla podkreślenia wadliwości jego funkcjonowania.

Duża zmienność kursów walutowych, kryzysy finansowe (walutowe, zadłużeniowe), akumulacja rezerw walutowych, zablokowanie mechanizmów dostosowawczych, nierównowagi globalne – wszystkie te zjawiska należą do najbardziej namacalnych symptomów niestabilności.

Celem monografii jest wskazanie źródeł niestabilności msw i współzależności zachodzących między jego elementami. Autorka, odnosząc się do dyskusji toczącej się w literaturze światowej i instytucjach międzynarodowych (m.in. MFW, ONZ, WTO), dokonuje analizy potencjalnych kierunków reformowania systemu zarówno pod kątem realności, jak i zasadności ich podejmowania. Publikacja stanowi pierwszą kompleksową próbę omówienia zjawisk generujących niestabilność w msw i obszarów wymagających jego transformacji, podejmowaną w polskiej literaturze przedmiotu.

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Rozdział I. Pojęcie stabilności międzynarodowego systemu walutowego. Źródła i symptomy niestabilności
  1. Ewolucja pojęcia międzynarodowego systemu walutowego i jego funkcji
  2. Pojęcie stabilności msw
  3. Stabilność finansowa – zakres i różnorodność pojęcia
  4. Sprawność msw
  5. Źródła niestabilności msw
  6. Czynniki zwiększające niestabilność msw (msf)
  7. Systemowe źródła niestabilności msw
  8. Centralna rola USD w systemie
  9. Asymetria dostosowawcza
  10. Niesystemowe źródła niestabilności msw
  11. Symptomy niestabilności współczesnego msw
  12. Zmienność przepływów kapitałowych
  13. Akumulacja rezerw walutowych
  14. Motywy, poziom i dynamika akumulacji rezerw walutowych
  15. Implikacje polityki akumulacji rezerw walutowych
  16. Nierównowagi globalne
  17. Pojęcie nierównowag globalnych
  18. Kształtowanie się nierównowag globalnych
  19. Paradoks Triffina II
 3. Rozdział II. Kreacja płynności międzynarodowej
  1. Ewolucja pojęcia i źródła płynności międzynarodowej
  2. Uwarunkowania podaży płynności międzynarodowej i jej zmienność
  3. Waluta międzynarodowa
  4. Ewolucja pojęcia waluty międzynarodowej i percepcji procesów internacjonalizacji
  5. Waluty międzynarodowe we współczesnym systemie wielodewizowym
  6. SDR w roli waluty międzynarodowej
  7. Aktywa bezpieczne
  8. Pojęcie i uwarunkowania podaży aktywów bezpiecznych
  9. Niedobór aktywów bezpiecznych a stabilność msw i msf
  10. Kierunki reformy globalnego systemu rezerwowego
  11. Alternatywne rozwiązania dotyczące podaży waluty międzynarodowej
  12. System prawdziwie wielodewizowy
  13. Kreacja ponadnarodowej waluty papierowej
  14. System oparty na SDR
 4. Rozdział III. Globalna Sieć Bezpieczeństwa Finansowego (GFSN) jako mechanizm stabilizowania międzynarodowego systemu walutowego i finansowego. Alokacja płynności międzynarodowej w zarządzaniu kryzysami płynnościowymi
  1. Zasadność i uwarunkowania budowy sprawnego systemu alokacji płynności międzynarodowej
  2. GFSN i jej elementy
  3. Koncepcja międzynarodowego pożyczkodawcy ostatniej instancji (ILOLR) – ewolucja pojęcia i dylematy realizacji funkcji 94
  4. Instrumenty alokacji płynności międzynarodowej
  5. Rola regionalnych porozumień finansowych w alokacji płynności
  6. Linie swapowe
  7. Współpraca banków centralnych w alokacji płynności międzynarodowej
  8. Doświadczenia kryzysu finansowego (2007–2010) z wykorzystaniem linii swapowych
  9. Ograniczenia porozumień swapowych w alokacji płynności dewizowej
  10. Potencjalne kierunki wzmacniania roli linii swapowych w alokacji płynności dewizowej
  11. MFW jako dostawca emergency financing
 5. Rozdział IV. Działania koordynacyjne i regulacyjne w msw. Instytucjonalne aspekty governance i nadzoru nad msw
  1. Procesy koordynacji w gospodarce globalnej
  2. Multilateralizm i regionalizm jako płaszczyzny stabilizowania msw
  3. Rola instytucji w procesach koordynacji polityk makroekonomicznych
  4. Zasadność, uwarunkowania i obszary koordynacji polityk makroekonomicznych
  5. Reżimy kursowe i koordynacja polityk kursowych
  6. Zarządzanie przepływami kapitałowymi 130
  7. Uzasadnienie i problem efektywności zarządzania przepływami kapitału
  8. Polityka zarządzania przepływami kapitałowymi – pokryzysowe doświadczenia i perspektywy
  9. Alternatywne propozycje reformy mechanizmu dostosowawczego
  10. Instytucjonalne aspekty sprawowania governance nad msw
 6. Zakończenie
 7. Bibliografia
 8. Spis rysunków
 9. Spis tabel

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Stabilność międzynarodowego system walutowego”