Instrumenty pochodne

Książki z kategorii „Instrumenty pochodne” omawiają między innymi takie instrumenty finansowe jak opcje oraz kontrakty terminowe bazujące na kursie akcji danej spółki, wysokości stopy procentowej, rentowności obligacji czy indeksie giełdowym.

Liczba produktów: 37